รมว.ยธ.เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
27 พฤษภาคม 2559 3253

            เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตราส่วน 1 : 4000 (ONE MAP) ครั้งที่ 4/2559  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
            โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ      ที่เกี่ยวข้อง มีการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม พิจารณาแนวทางและรูปแบบในการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ระดับภาค 1-4 และระดับจังหวัด แนวทางการพิจารณาผลการดำเนินการของกรรมการ และพิจารณาแนวทางในการเสนอผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

               

               

               

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter