โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
23 มิถุนายน 2559 4136

           สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ  แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สถาบันวิชาการทีโอที (TOT Academy) มีกำหนด 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2559 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2559 มี พลเอก วสันต์ สุริยมงคล รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ร่วมแก้ปัญหาให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ และเพื่อให้การจัดทำข้อมูลการปรับปรุงแผนที่ดินของรัฐที่ถูกต้อง

ครั้งที่ 1

               

               

               

 

ครั้งที่ 2

               

               

               

 

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter