สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 5
01 กรกฎาคม 2559 2910

              วันนี้ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักงาน  ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 5/2559 โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท.  ชั้น 28 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วยการรายงานผลดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ต่างๆ และพิจารณาผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (OneMap) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 และพิจารณาแนวทางการรวบรวมข้อมูลที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

               

               

               

 

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : อาสิน สมพงษ์

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter