สำนักงาน ป.ป.ท. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 6
09 สิงหาคม 2559 2664

           เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงาน  ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ครั้งที่ 6/2559 โดยมี พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ท.  ชั้น 31 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ประเด็นสำคัญในการประชุมประกอบด้วยผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคฯ และผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านกฎหมายของคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  มาตราส่วน 1:4000 (One Map) พิจารณาข้อมูลและรูปแบบการนำเสนอเรื่องการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

               

               

               

 

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

        

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter