การนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
11 สิงหาคม 2559 4410

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นายประยงค์ ปรียาจิตต์  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแนวทางการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โดยมีนพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

        +     

               

 

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ท.

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter