ข้อมูลสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

  เพื่อให้การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการเทคนิคฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

1. ข้อมูลเอกสารทางกฎหมาย เช่น แผนที่ท้ายประกาศป่าสงวนแห่งชาติ แผนที่ท้ายกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติ ในรูป PDF ไฟล์

 1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - แผนที่ท้ายประกาศอุทยานแห่งชาติ

  - แผนที่ท้ายประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

  - แผนที่ท้ายประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

 2. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - แผนที่ท้ายประกาศเขต ส.ป.ก.

 3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - แผนที่ท้ายประกาศเขตนิคมสหกรณ์

 4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - แผนที่ท้ายประกาศเขตนิคมสร้างตนเอง

 5. กรมที่ดิน ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - แผนที่ท้ายประกาศเขตนิคมสร้างตนเอง

  - แผนที่ท้ายประกาศหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

  - แผนที่ท้ายประกาศป่าสงวนแห่งชาติ

2. ข้อมูลแนวเขตต่างๆ ในรูปข้อมูลเชิงเส้น (vector) ระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) หมุดหลักฐานอ้างอิง (Datum) แบบ Indian 1975 Thailand โซน 47 โดยมีรายละเอียดประกอบตามข้อเสนอของ สทอภ. เช่น ระบบพิกัด มาตราส่วน มาตรฐานรูปแบบของข้อมูล และสัญลักษณ์ของแผนที่

 1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลแนวเขตอุทยานแห่งชาติ

  - ข้อมูลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

  - ข้อมูลเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

 2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลป่าชายเลน ตามมติ ครม.

 3. กรมป่าไม้ จัดส่งข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  - แปลงอนุญาตนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  - แปลงปลูกป่านอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  - แปลงป่าชุมชนนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

 4. กรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลเขตป่าไม้ถาวร ตามมติ ครม.

 5. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลเขต ส.ป.ก.

  - ข้อมูลแปลง ส.ป.ก.

 6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลเขตนิคมสหกรณ์

  - ข้อมูลแปลงนิคมสหกรณ์

 7. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลเขตนิคมสร้างตนเอง

  - ข้อมูลแปลงนิคมสร้างตนเอง

 8. กรมธนารักษ์ ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลแปลงที่ราชพัสดุ

 9. กรมที่ดิน ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

  - ข้อมูลแปลงที่ดิน นส.3/นส.3ก

  - ข้อมูลแปลงที่ดิน นส.4 (โฉนด)

 10. กรมการปกครอง ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลแนวเขตตำบล

  - ข้อมูลแนวเขตอำเภอ

  - ข้อมูลแนวเขตจังหวัด

 11. กรมแผนที่ทหาร ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้บนแผนที่ภูมิประเทศ ชุด L 7018

3. ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เป็นข้อมูลในรูปแบบราสเตอร์ (Raster) ในรูปแบบไฟล์ที่มีพิกัด GRID, IMG, MrSid หรือ GeoTiff ระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) หมุดหลักฐานอ้างอิง (Datum) แบบ Indian 1975 Thailand โซน 47 หรือจัดส่งในรูปแบบ Web Map Service (WMS)

 1. กรมแผนที่ทหาร ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L 708

  - แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L 7017

  - แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L 7018

 2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลภาพถ่ายเก่าจากโครงการเร่งด่วนฯ

 3. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดปานกลางและรายละเอียดสูง

 4. กรมที่ดิน ได้แก่ข้อมูลดังนี้

  - ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข(DMC)