สื่อเอกสารเผยแพร่


ผลงานวิชาการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เรื่อง การศึกษารูปแบบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2018-12-21 8452

 

 

ผลงานวิชาการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เรื่อง การศึกษารูปแบบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


สรุปรายงานการศึกษารูปแบบการทุจริต (รูปแบบ Roll up ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


เอกสารการศึกษารูปแบบการทุจริตฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ เรื่อง
๑. รูปแบบการทุจริต กรณีการสมรสอำพรางของชาวต่างชาติกับชาวไทย จัดทำโดย กองปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ๑
๒. รูปแบบการทุจริต กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเงินออมชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ของสำนักงานประกันสังคม จัดทำโดย กองปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ๒
๓. รูปแบบการทุจริต การยักยอกทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในรัฐวิสาหกิจด้านสถาบันการเงิน กรณีการทุจริตของพนักงานรับฝากเงินและตราสาร จัดทำโดย กองปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ๓
๔. รูปแบบการทุจริต กรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร จัดทำโดย กองปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ๔ 
๕. รูปแบบการทุจริต กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจกรณีการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยมิชอบ จัดทำโดย กองปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ๕ 
๖. รูปแบบการทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ด้านการบริหารงานคลัง จัดทำโดย สำนักงานป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๑
๗. รูปแบบการทุจริต กรณีการเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน ตามข้อ ๙๗ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.๒๕๓๕ จัดทำโดย สำนักงานป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๒
๘. รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดย สำนักงานป้องและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ 
๙. การทุจริต กรณีการควบคุมงาน และการตรวจรับงานขัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่รัยผิดชอบของ ปปท.เขต ๔ จัดทำโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔
๑๐. รูปแบบการทุจริต กรณีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยวิธีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินกรณีที่มีเขตติดต่อกับแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตอุทยานแห่งชาติ จัดทำโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๕
๑๑. รูปแบบการทุจริต กรณีสวมบัตรประจำตัวประชาชนคนไทย จัดทำโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๖
๑๒. รูปแบบการทุจริต กรณีการเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริตของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดทำโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๗
๑๓. รูปแบบการทุจริต กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  จัดทำโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘
๑๔. รูปแบบการทุจริต กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จัดทำโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๙


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter