เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของส่วนราชการ
22 เมษายน 2562 5735

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายภาครัฐและการปฏิรูปประเทศ เพื่อไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ โดย นายประยงค์  ปรียาจิตต์

2. การนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายภาครัฐแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการ มาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดย รศ.ดร. สุณีย์  กัลยะจิตร

3. นโยบายรัฐบาลกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดย ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์

4. การประชาสัมพันธ์งานด้านการป้องกันการทุจริต โดย อาจารย์ปรามินทร์ เครือทอง


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter