ประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
25 มิถุนายน 2561 3107

1. คู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน


2. แบบรายงานการตรวจสอบโครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน


3. แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ


4. พื้นที่ฝายชะลอน้ำ


5. คู่มือของกรมพัฒนาที่ดิน


6. แผนปฏิบัติการร่วม


7. ขั้นตอนวิธีปฏิบัติของชุดปฏิบัติการ


8. การติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ท.


9. การติดต่อประสานงานกับ กอ.รมน.


10. การติดต่อประสานงานกับ กกล.รส.


11. การติดต่อประสานงานกับ ACT


12. การติดต่อประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน


13. ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter