สื่อเอกสารเผยแพร่


ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2015-03-18 68132

 

 1. คู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเฝ้าระวังการทุจริต
  เอกสารประกอบ

 2. คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ (คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท.)
  เอกสารประกอบ

 3. คู่มือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ (ด้านความรู้ความเข้าใจ) ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”
  เอกสารประกอบ

 4. รายงานผลการศึกษา
    ความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ
  เอกสารประกอบ

 5. ผลงานวิชาการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เรื่อง การศึกษารูปแบบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ข้อมูล

 6. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำมาตรการ/แนวทางตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของส่วนราชการ "
   การอบรม ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  เอกสารประกอบ

 7. เอกสารบรรยาย "กฎหมาย ป.ป.ท.ในหลักสูตรพัฒนานักกฎหมายภาครัฐมหาชน"
   เอกสารบรรยายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 สำนักงาน ป.ป.ท.
  เอกสารประกอบ

 8. เอกสารบรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4 สำนักงาน ป.ป.ท.
  เอกสารประกอบ

 9. เอกสารบรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตรสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2557
  นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3 สำนักงาน ป.ป.ท. บรรยายโครงการฝึกอบรม หลักสูตรสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2557
  เอกสารประกอบ

 10. เอกสารประกอบการติดสินบนเป็นความผิดทางอาญาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The Criminalisation of Bribery in Asia and the Pacific)
  ปก
  เอกสารแปล

 11. เอกสารบรรยายการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
  เอกสารประกอบ

 12. เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของสำนักคุ้มครองและป้องกัน
  เอกสารประกอบ

 13. เอกสารประกอบการบรรยาย หยุดคอร์รัปชั่นเพื่อพัฒนาประเทศชาติ ณ โรงเรียนมัธยมนายโรง กรุงเทพมหานคร โดย นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑
  เอกสารประกอบ

 14. เอกสารประกอบการบรรยาย กลไกการควบคุมและตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ ณ วิทยาลัยการปกครอง โดย นายนพดล เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑
  เอกสารประกอบ

 15. ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการในแต่ละกระบวนงานไต่สวนข้อเท็จจริง (ที่อยู่รอบระยะเวลามาตรฐาน ของ แต่ละสำนวนคดี) สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔
  เอกสารประกอบ

 16. การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ข้อมูลบัญชีสรุป

 17. งานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ.เชียงใหม่
  เอกสารประกอบ


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter