PACC สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

การขับเคลื่อนเพื่อยกระดับค่าคะแนน Corruption Perceptions Index (CPI)


กรอบแนวทางการขับเคลื่อน CPI

ลิงค์องค์กรเพื่อความโปร่งใส