เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล

ตำแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : wannop.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : bhumivisan.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -

 

-

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : -

เบอร์ติดต่อ : -

นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์​

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : puttipong.l@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -

 

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

อีเมล์ : -

เบอร์ติดต่อ : -

 

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

อีเมล์ : -

เบอร์ติดต่อ : -

นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6171

พันตำรวจโทงามพล บุญลิ่มเต็ง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารคดี

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ :

นายนพดล เพชรสว่าง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

อีเมล์ : nopadol.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6597

พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

อีเมล์ : siripong.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6627

นายอรรถพร จรจำรัส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3

อีเมล์ : attaporn.j@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ :

พันตำรวจโทสมศักดิ์ แววพานิช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

อีเมล์ : somsak.v@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6651

นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5

อีเมล์ : kriengkrai.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6655

พันตำรวจโททนง เพิ่มพูน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

อีเมล์ : -

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6344

นางฉวีวรรณ นิลวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อีเมล์ : chaweewan.n@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6407

นายสัญชาติ อุปนันชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ :

นายจิรวัฒน์ สุภาพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อีเมล์ : jirawat.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6210

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1

อีเมล์ : -

เบอร์ติดต่อ : 035-353-662 ถึง 666

นายพิสิฏฐ์ สกาญจนชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 2

อีเมล์ : pisit.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 038-328-234

พันตำรวจโทสามารถ ไชยณรงค์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3

อีเมล์ : samart.c@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 044-465-053 , 044-465-054

 

-

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4

อีเมล์ : -

เบอร์ติดต่อ : 043-468-709 , 043-468-710

นายกฤษณ์ กระแสเวส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5

อีเมล์ : krit.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 053-904-721 , 053-904-722

นางรมณี กลั่นบิดา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6

อีเมล์ : rommanee.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 055-248-052

พันตำรวจโทเทอดศักดิ์  พุฒซ้อน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7

อีเมล์ : terdsak.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 034-272-338 , 034-272-339

นายอภินันท์ นาวิกนันทน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8

อีเมล์ : apinan.n@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 077-206-185

พันตำรวจเอกกษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9

อีเมล์ : kasidit.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -

นางปาณณิชา ธิลาสัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อีเมล์ : pannicha.t@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6558

 

 -

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ :

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อีเมล์ : bhumivisan.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0290 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!