เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ท.

 

 

ตำแหน่ง : เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ :

พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : korntip.d@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6637

ดร. ฉัตร์ชัย ยอดอุดม

ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : chadchai.y@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6843

พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

อีเมล์ : wannop.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -

นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์​

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

อีเมล์ : puttipong.l@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6067

นางสาวชิยา ศิริรักษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

อีเมล์ : chiya.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6567

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ อีกหน้าที่หนึ่ง

อีเมล์ : bhumivisan.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6171

 

 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารคดี

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ :

นายนพดล เพชรสว่าง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1

อีเมล์ : nopadol.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6597

พันตำรวจโท สิริพงษ์ ศรีตุลา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2

อีเมล์ : siripong.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6627

 

 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ :

นายภูมิวิศาล เกษมศุข

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4

อีเมล์ : bhumivisan.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6651

นายเกรียงไกร สืบสัมพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5

อีเมล์ : kriengkrai.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6655

นางรมณี กลั่นบิดา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

อีเมล์ : rommanee.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6344

นางฉวีวรรณ นิลวงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อีเมล์ : chaweewan.n@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6407

 

 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริต

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ :

นายจิรวัฒน์ สุภาพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อีเมล์ : jirawat.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6210

พันตำรวจโท สมศักดิ์ แววพานิช

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1

อีเมล์ : somsak.v@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 035-353-662 ถึง 666

พันตำรวจโทเทอดศักดิ์  พุฒซ้อน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2

อีเมล์ : terdsak.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 038-328-234

นายพิสิฏฐ์ สกาญจนชัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 3

อีเมล์ : pisit.s@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 044-465-053 , 044-465-054

 

 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ : 043-468-709 , 043-468-710

นายกฤษณ์ กระแสเวส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 5

อีเมล์ : krit.k@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 053-904-721 , 053-904-722

พันตำรวจเอก กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6

อีเมล์ : kasidit.p@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 055-248-052

นายอรรถพร จรจำรัส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 7

อีเมล์ : attaporn.j@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 034-272-338 , 034-272-339

นายอภินันท์ นาวิกนันทน์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 8

อีเมล์ : apinan.n@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 077-206-185

พันตำรวจโท สามารถ ไชยณรงค์ 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 9

อีเมล์ : samart.c@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : -

นางปาณณิชา ธิลาสัย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

อีเมล์ : pannicha.t@pacc.go.th

เบอร์ติดต่อ : 02-502-6558

 

 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ :

 

 

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

อีเมล์ :

เบอร์ติดต่อ :

 

Copyright © 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0290 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!