สื่อเอกสารเผยแพร่


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA) สำนักงาน ป.ป.ท.

2020-07-23 1237

 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ป.ป.ท.
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
           เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

  ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ข้อมูล O1

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลชื่อ - นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูล O2

O3

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูล O3

ข้อมูล O3_2

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูล O4

ข้อมูล O4_2

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ดังนี้

-ที่อยู่หน่วยงาน

-หมายเลขโทรศัพท์

-หมายเลขโทรสาร

-ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

-แผนที่ตั้งหน่วยงาน  

ข้อมูล O5

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ข้อมูล O6

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

-แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O7

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

O8

Q&A

- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางเช่น Web Board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O8 สอบถาม
 

O9

Social Network

-แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น     

-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O9 facebook

ข้อมูล O9 Twitter

ข้อมูล O9 Instagram

ข้อมูล O9 youtube

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกงารหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูล O10

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

-เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูล O11

O12

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O12

 การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่ง กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

ข้อมูล O13

 

 การให้บริการ*

O14

คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับการบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

ข้อมูล O14

ข้อมูล O14-2

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

-เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O15

O16

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

-แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O16

O17

E – Service

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O17

ข้อมูล O17-2

หมายเหตุ
การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน
ข้อ O13 - O17 สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ เช่น งบประมาณตามแห่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O18

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

-เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O19

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O20

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O21

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประการศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O22

O23

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

-จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง)

-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O23

 

 

O24

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O24

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O25

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

-เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

1. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)

2. แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท.

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

2. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญสำนักงาน ป.ป.ท.

3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

-เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

ข้อมูล O28

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562​

หมายเหตุ

          ข้อ O25 หน่วยงานมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน โดยการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ข้อ O26 หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น
- การวางแผนอัตรากำลังคน หน่วยงานมีแผนอัตรากำลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับตำแหน่ง ตลอกจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์เสมอ


- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร หน่วยงานมีแผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีการจัดทำแนวทางการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


- การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) หน่วยงานมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกบุคลากร สำหรับผู้บริหาร มีแผนการบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ


- การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการทำงาน และบรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน


- การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ


- การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร หน่วยงานมีมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ข้อ O27 หน่วยงานมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน


ข้อ O28 หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดทำรายงานผลสถานภาพผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงานประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 

ข้อมูล O29

 

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O30

 

 

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

-เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O31

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์

-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อมูล O32

O33

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O33

ข้อมูล O33-2

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
        เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

-แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

-ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

ข้อมูล O34_1

ข้อมูล O34_2

 

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

-เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและโปร่งใส

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O35

 

 ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  และเป็นการดำเนินในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O36

 

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

-เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 

ข้อมูล O37

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O38_1

ข้อมูล O38_2

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี

-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O39

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและการทุจริต

-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

-เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O40

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

-ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2562

ข้อมูล O41

 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

-แสดงการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562

-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเดีนที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

-มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

ข้อมูล O42

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม

-แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

-มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O43

 

 

 


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter