สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารประชาสัมพันธ์

2015-03-18 24950

 

 

 1. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
   
 2. หนังสือชุดความรู้ (คดีตัวอย่าง) เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ฉบับการ์ตูน
   
 3. แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
   
 4. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรการคุ้มครองพยานเบื้องต้น 2564
   
 5. ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
 6. แนวทางการขับเคลื่อนมาตรการความโปร่งใสและลดโอกาสการทุจริตในการดำเนินงานทางกฏหมาย
   
 7. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563
   
 8. คู่มือบทบาทภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ.2564 (ไทย/อังกฤษ)
   
 9. บทบาทภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ.2563
   
 10. รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตฉบับการ์ตูน พ.ศ.2563
   
 11. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
 12. เอกสารคดีตัวอย่างทุจริตภาครัฐ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 13. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562
   
 14. คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 15. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2562
   
 17. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรการคุ้มครองพยานเบื้องต้น
   
 18. ทำความรู้จัก พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
 19. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 20. แผ่นพับ คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 21. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 22. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 23. แผ่นพับ คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 24. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 25. คู่มือสำหรับประชาชน
   
 26. ข้อมูลความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   
 27. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
 28. ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) พ.ศ. 2559 - 2562
   
 29. แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.)
   
 30. รายงานการตรวจบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1
   
 31. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 1 - 9
   
 32. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
   
 33. รายงานผลการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินเพิ่ม รอบที่ 1
   
 34. รายงานผลการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 35. การลงนามกฎบัตรการตรวจภายใน
   
 36. รายงานผลการดำเนินงานต้นทุนปี พ.ศ. 2561
   
 37. ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   
 38. เอกสารเกี่ยวกับของกลาง
   
 39. เอกสารสัญญาประกัน
   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter