สื่อเอกสารเผยแพร่


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

2012-01-26 1501

 

 

 1. นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 2. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
   
 3. กิจกรรมการมีส่วนร่วมผู้บริหารสูงสุดในการปรับปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานคุณธรรมโปรงใสปี พ.ศ. 2564
   
 4. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ท.
   
 5. การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 6. กิจกรรมการมีส่วนร่วมผู้บริหารสูงสุดในการปรับปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานคุณธรรมโปรงใสปี พ.ศ. 2564
   
 7. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564
   
 8. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปี 2564
   
 9. ข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564
   
 10. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563
   
 11. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563
   
 12. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563
   
 13. องค์กรคุณธรรม ปี 2563
   
 14. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2563
   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter