สื่อเอกสารเผยแพร่


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

2012-01-26 11818

 

 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 2. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 3. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามมาตรการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท.

 4. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 5. รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 6. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ 158 /2565 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริตในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
   
 7. การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักสูตรวิชาชีพเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
   
 8. การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1

 9. การฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 2

 10. ศปท. บอกเล่า เก้าสิบ เรื่อง No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมให้แก่บุคลากรสำนักงาน ป.ป.ท.

 11. ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. และแนวทางการปฏิบัติตนตามข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.

 12. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 13. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 14. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 15. การดำเนินงานมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 16. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 17. ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงาน ป.ป.ท.

 18. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

 19. คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ป.ป.ท.

 20. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 21. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter