สื่อเอกสารเผยแพร่


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

2012-01-26 4142

 

 

 1. ประมวลจริยธรรม
   
 2. ข้อกำหนดจริยธรรม
   
 3. คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ป.ป.ท.
   
 4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
   
 5. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 6. การดำเนินงานมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 7. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ท.
   
 8. สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   
 9. สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการ "คุณธรรม สร้างสังคมที่ดี ป.ป.ท." ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่พึงประสงค์และขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
   
 10. สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
   
 11. วัฒนธรรมองค์กร
   
 12. ร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ พ.ศ. 2565-2570
   
 13. แนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ
   
 14. จรรยาข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ท.
   
 15. การดำเนินงานมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ 2565
   
 16. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ท.
   
 17. การประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 18. นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 19. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
   
 20. กิจกรรมการมีส่วนร่วมผู้บริหารสูงสุดในการปรับปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานคุณธรรมโปรงใสปี พ.ศ. 2564
   
 21. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ท.
   
 22. การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 23. กิจกรรมการมีส่วนร่วมผู้บริหารสูงสุดในการปรับปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานคุณธรรมโปรงใสปี พ.ศ. 2564
   
 24. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564
   
 25. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปี 2564
   
 26. ข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564
   
 27. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563
   
 28. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563
   
 29. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563
   
 30. องค์กรคุณธรรม ปี 2563
   
 31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2563
   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0450 seconds

Valid CSS! web counter web counter