แผนงาน โครงการและงบประมาณ


แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของสำนักงาน ป.ป.ท. (ฉบับปรับปรุง)

    รายละเอียด File PDF

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ  6 เดือน

    รายละเอียด File PDF

รายงานการประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือน

    รายละเอียด File PDF

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงาน ป.ป.ท.

    - รายละเอียด File PDF

    - หนังสือสำนักงบประมาณ

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ป.ป.ท.

  - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ป.ป.ท.

  - รายละเอียด File PDF

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๘) ของสำนักงาน ป.ป.ท.

  - รายละเอียด File PDF

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน สำนักงาน ป.ป.ท.

    - รายละเอียด File PDF

    - หนังสือสำนักงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

    - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ป.ป.ท. (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566

    - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน ป.ป.ท. (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566

    - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ท.

     - รายละเอียด File PDF

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     - รายละเอียด File PDF

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของสำนักงาน ป.ป.ท. (ฉบับปรับปรุง)

     - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักงาน ป.ป.ท.

     - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) สำนักงาน ป.ป.ท.

     - รายละเอียด File PDF

แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ท. (พ.ศ. 2566 – 2570)

     - รายละเอียด File PDF

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ของ สำนักงาน ป.ป.ท.

     - รายละเอียด File PDF

แผนปฏิบัติราชการการรายปี พ.ศ. 2566 ของ สำนักงาน ป.ป.ท.

     - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท.

     - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท.

     - รายละเอียด File PDF

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     - รายละเอียด File PDF

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) (ฉบับปรับปรุง)

     - รายละเอียด File PDF

ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

     - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) สำนักงาน ป.ป.ท.

     - รายละเอียด File PDF

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

     - รายละเอียด File PDF

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท. (ฉบับปรับปรุง) เดือนมกราคม 2564

     - รายละเอียด File PDF

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรับมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรับมนตรี 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

     - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ณ ตุลาคม 2563)

     - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

       - รายละเอียด File PDF

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

      - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท. (ฉบับปรับปรุง) ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

      - รายละเอียด File PDF

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) สำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด File PDF

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท. (ฉบับปรับปรุง)

      - รายละเอียด File PDF

      - รายละเอียด File Word

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ มีนาคม 2563)

      - รายละเอียด File PDF

      - รายละเอียด File Word

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ กุมภาพันธ์ 2563)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)สำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) สานักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

      - สรุปการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

      - รายละเอียด

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงาน ป.ป.ท. ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

      - รายละเอียด

กรอบความต้องการงบลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) สำนักงาน ป.ป.ท. (กุมภาพันธ์ 2562)

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ท. (กุมภาพันธ์ 2562)

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ท. (มกราคม 2562)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ท. (ฉบับปรับปรุง)

      - รายละเอียด

เอกสารบรรยาย สาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

      - รายละเอียด

เอกสารบรรยาย สาระสำคัญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

      - รายละเอียด

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      - รายละเอียด

แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 ไตรมาสที่ 2 (10 มี.ค. 2561)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับทบทวน (พฤษภาคม 2561)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ผนึกพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2560-2564

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับปรับปรุง

      - รายละเอียด

ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 - 2564

      - รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

      - รายละเอียด

แบบฟอร์ม แผนงาน โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย รายการค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2560

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

      - เอกสาร

แบบทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าเบี้ยประชุม)

      - เอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง

      - รายละเอียด

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

      - หน้าปก

      - สารบัญ

      - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558

      - โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
     
แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2555-2558
       - รายละเอียด
 
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555-2558 
      - รายละเอียด     
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
       - รายละเอียด
 
แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงาน ป.ป.ท
       - รายละเอียด
 
แผนที่เกี่ยวข้อง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
         มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไฟล์เอกสารอยู่ระหว่างอัพโหลดข้อมูล)
         การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไฟล์เอกสารอยู่ระหว่างอัพโหลดข้อมูล)
 
การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
        เอกสารแนบ 1
        เอกสารแนบ 2
        เอกสารแนบ 3
        เอกสารแนบ 4
 
แบบฟอร์มด้านแผนงาน โครงการและงบประมาณ
        - รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
        - คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 
 
 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ กุมภาพันธ์ 2563)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)สำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) สานักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

      - สรุปการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

      - รายละเอียด

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงาน ป.ป.ท. ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

      - รายละเอียด

กรอบความต้องการงบลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) สำนักงาน ป.ป.ท. (กุมภาพันธ์ 2562)

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ท. (กุมภาพันธ์ 2562)

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ท. (มกราคม 2562)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ท. (ฉบับปรับปรุง)

      - รายละเอียด

เอกสารบรรยาย สาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

      - รายละเอียด

เอกสารบรรยาย สาระสำคัญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

      - รายละเอียด

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      - รายละเอียด

แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      - รายละเอียด

การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 ไตรมาสที่ 2 (10 มี.ค. 2561)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับทบทวน (พฤษภาคม 2561)

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ผนึกพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2560-2564

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ท.

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับปรับปรุง

      - รายละเอียด

ยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. 2560 - 2564

      - รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

      - รายละเอียด

แบบฟอร์ม แผนงาน โครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่าย รายการค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 2560

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

      - เอกสาร

แบบทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ค่าเบี้ยประชุม)

      - เอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุง

      - รายละเอียด

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

      - รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

      - หน้าปก

      - สารบัญ

      - แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558

      - โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
     
แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2555-2558
       - รายละเอียด
 
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2555-2558 
      - รายละเอียด     
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
       - รายละเอียด
 
แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสำนักงาน ป.ป.ท
       - รายละเอียด
 
แผนที่เกี่ยวข้อง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
         มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไฟล์เอกสารอยู่ระหว่างอัพโหลดข้อมูล)
         การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไฟล์เอกสารอยู่ระหว่างอัพโหลดข้อมูล)
 
การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
        เอกสารแนบ 1
        เอกสารแนบ 2
        เอกสารแนบ 3
        เอกสารแนบ 4
 
แบบฟอร์มด้านแผนงาน โครงการและงบประมาณ
        - รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
        - คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
        - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
 
 
 

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter