สื่อเอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

2020-02-24 76397

 

1. แบบฟอร์มสำหรับบุคคลากรสำนักงาน ป.ป.ท

1.1 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
1.2 แบบใบลาพักผ่อน
1.3 แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
1.4 แบบใบลาประกอบพิธีฮัจย์
1.5 แบบใบลาอุปสมบท
1.6 แบบรายงานคัดเลือกเตรียมพล
1.7 แบบใบขอยกเลิกวันลา
1.8 บันทึกขอสำเนาประวัติ ก.พ. 7
1.9 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการฯ
1.10 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน ป.ป.ท.
1.11 หนังสือรับรองสิทธิ ป.ป.ท.
1.12 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคาร
1.13 แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอย้ายภายใน สำนักงาน ป.ป.ท.
1.14 หนังสือรับรองสิทธิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
1.15 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง​​
1.16 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท./พนักงาน ป.ป.ท. 
1.17 แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ​​

2. หลักเกณฑ์การรับโอนข้าราชการฯ / แบบฟอร์มคำร้องขอโอนมารับราชการสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท.

2.1 ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกาารเลื่อนข้าราชการ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
2.2 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ต้องการใบรับเอกสารรับโอนให้จ่าหน้าซองจดหมายถึงตนเอง พร้อมติดสแตมป์แนบมาพร้อมกับแบบคำร้องขอโอนด้วย) แบบฟอร์มคำร้องขอโอน

3. เอกสารการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท.

3.1 นโยบายผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.2 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.3 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
3.4 แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.5 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท. รอบ 6 เดือน
3.6 รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท.
3.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3.8 แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

4.1 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ป.ป.ท.
4.2 มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
4.3 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทวิชาการ และทั่วไป
4.4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทอำนวยการ
4.5 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทบริหาร
4.6 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทวิชาการ และทั่วไป
4.7 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทอำนวยการ
4.8 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทบริหาร
4.9 บัญชีรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
4.10 บัญชีสรุปผลการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

5. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5.1 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
5.2 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
5.3 คำอธิบายสมรรถนะ
5.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.5 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

6. เอกสารการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

6.1 แนวทางการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6.2 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (word)
6.3 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ตัวอย่าง)

7. องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

7.1 คู่มือการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงาน ป.ป.ท
7.2 คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สำหรับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท.

8. การประเมินบุคคลและผลงาน สำหรับการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

8.1 ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกาารเลื่อนข้าราชการฯ
8.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานฯ
8.3 แบบฟอร์มประเมินบุคคล (word)
8.4 แบบฟอร์มประเมินผลงาน (word)
8.5 คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานฯ

หมายเหตุ : ข้อเสนอแนวคิดที่มีผู้จัดทำแล้ว ห้ามทำซ้ำ สามารถตรวจสอบรายชื่อเรื่องได้ที่นี่ -->  "รวบรวมข้อเสนอแนวคิดทุกตำแหน่ง"

9. การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

9.1 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เรื่อง การกำหนดจำนวนคนขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
9.2 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงาน ป.ป.ท.
9.3 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับ สูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.
9.4 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
        9.4.1 ใบสมัครฯ อำนวยการ ระดับต้น
        9.4.2 ใบสมัครฯ อำนวยการ ระดับสูง
9.5 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงาน ป.ป.ท. และวัน เวลา และสถานที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
9.6 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.
9.7 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงาน ป.ป.ท.

10. การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)
       แบบประเมินผลงาน

11. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.

11.1 กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.
11.2 ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรื่อนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ประเภทบริหาร ระดับสูง)
        -- (ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง) --

12. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) สำนักงาน ป.ป.ท.

           12.1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับต้น ) ของสำนักงาน ป.ป.ท. 

           12.2 ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) สำนักงาน ป.ป.ท.

           12.3 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ของ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่และระเบียบที่เกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ (ประเภทบริหาร ระดับต้น) สำนักงาน ป.ป.ท.

13. การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

13.1 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การกำหนดจำนวนคนขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงาน ป.ป.ท.
         13.2 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.

                  - หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงาน ป.ป.ท.
                  - หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.

          13.3 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงาน ป.ป.ท

                    - ใบสมัครเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ไฟล์ Word)

                   - ใบสมัครเข้ารับการพิจารรณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ไฟล์ Word)
          13.4 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงาน ป.ป.ท.
          13.5 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.

14. การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

         ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อแลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับขำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

         14.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ

         14.2 ไฟล์ใบสมัครฯ แบบWord.

         14.3 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

         14.4 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

         14.5 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

 15. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท. 

        15.1 ประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.

         15.2 ประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ปท. (ประเภทบริหาร ระดับสูง)

             - ใบสมัครคัดเลือกฯ

       15.3 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ประเภทบริหาร ระดับสูง)

                 


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter