สื่อเอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

2020-02-24 49870

 

1 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
2 แบบใบลาพักผ่อน
3 แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4 แบบใบลาประกอบพิธีฮัจย์
5 แบบใบลาอุปสมบท
6 แบบรายงานคัดเลือกเตรียมพล
7 แบบใบขอยกเลิกวันลา
8 บันทึกขอสำเนาประวัติ ก.พ. 7
9 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการฯ
10 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน ป.ป.ท.
11 หนังสือรับรองสิทธิ ป.ป.ท.
12 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคาร
13 แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอย้ายภายใน สำนักงาน ป.ป.ท.
14. หนังสือรับรองสิทธิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
15. ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง​​
16. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท./พนักงาน ป.ป.ท. ​​

 

 1. แบบฟอร์มสำหรับบุคคลากรสำนักงาน ป.ป.ท
 2. แบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายนอก
  แบบฟอร์มคำร้องขอโอน
 3. เอกสารการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท.
  1. นโยบายผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  3. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
  4. แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  5. รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท. รอบ 6 เดือน
  6. รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท.
  7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 4. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  1. แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบฟอร์มที่ 1 - 3)
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  2. แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ (แบบฟอร์มที่ 1 - 3)
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  3. บัญชีรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (แบบฟอร์มที่ 4)
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  4. บัญชีสรุุปผลการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือน (แบบฟอร์มที่ 5)
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  5. มาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ป.ป.ท.
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  6. คำอธิบายการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่่ยึดผลงานและสมรรถนะ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  7. ตัวอย่างการคำนวณวงเงิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  8. หนังสือสำนักงาน ่ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1010.2/ว7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  9. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ป.ป.ท
   ดาวน์โหลดเอกสาร

 5. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
  1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  2. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  3. คำอธิบายสมรรถนะ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดเอกสาร

 6. เอกสารการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  1. แนวทางการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  2. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (word)
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  3. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ตัวอย่าง)
   ดาวน์โหลดเอกสาร

 7. การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประกอบด้วย
  1. คู่มือการจัดทำแบบประเมินบุคคลและผลงาน
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  2. แบบประเมินบุคคลและผลงาน (เอกสารหมายเลข1-7) word
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  3. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter