สื่อเอกสารเผยแพร่


แบบฟอร์มกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

2020-02-24 56169

 

 1. แบบฟอร์มสำหรับบุคคลากรสำนักงาน ป.ป.ท

1 ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด
2 แบบใบลาพักผ่อน
3 แบบใบลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
4 แบบใบลาประกอบพิธีฮัจย์
5 แบบใบลาอุปสมบท
6 แบบรายงานคัดเลือกเตรียมพล
7 แบบใบขอยกเลิกวันลา
8 บันทึกขอสำเนาประวัติ ก.พ. 7
9 คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการฯ
10 บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน ป.ป.ท.
11 หนังสือรับรองสิทธิ ป.ป.ท.
12 แบบฟอร์มขอหนังสือผ่านสิทธิธนาคาร
13 แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอย้ายภายใน สำนักงาน ป.ป.ท.
14. หนังสือรับรองสิทธิการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. หรือเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
15. ใบสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง​​
16. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท./พนักงาน ป.ป.ท. ​​

 1. หลักเกณฑ์การรับโอนข้าราชการฯ / แบบฟอร์มคำร้องขอโอนมารับราชการสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท.

         ​- ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกาารเลื่อนข้าราชการฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

         - แบบฟอร์มคำร้องขอโอน

​        (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ต้องการใบรับเอกสารรับโอนให้จ่าหน้าซองจดหมายถึงตนเอง พร้อมติดสแตมป์แนบมาพร้อมกับแบบคำร้องขอโอนด้วย)

 1. เอกสารการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ท.
  1. นโยบายผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  3. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
  4. แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  5. รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท. รอบ 6 เดือน
  6. รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท.
  7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 2. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
  1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและเงื่อนไขการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักงาน ป.ป.ท.
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  2. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  3. ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทวิชาการ และทั่วไป
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  4. ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทอำนวยการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  5. ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทบริหาร
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  6. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทวิชาการ และทั่วไป
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  7. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทอำนวยการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  8. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการประเภทบริหาร
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  9. บัญชีรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (ครั้งที่ 1/2565)
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  10. บัญชีสรุปผลการบริหารวงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 )
   ดาวน์โหลดเอกสาร

 3. เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
  1. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  2. ข้อตกลงการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  3. คำอธิบายสมรรถนะ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  5. ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

 4. เอกสารการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  1. แนวทางการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  2. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (word)
   ดาวน์โหลดเอกสาร

  3. แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ตัวอย่าง)
   ดาวน์โหลดเอกสาร

 5. องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1. คู่มือการเขียนแบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงาน ป.ป.ท. (ดาวน์โหลดเอกสาร
  2. คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สำหรับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. (ดาวน์โหลดเอกสาร)

      6. การประเมินบุคคล สำหรับการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

 1. ​ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. แบบฟอร์มประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (PDF) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 3. แบบฟอร์มประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (WORD) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

       7. การประเมินบุคคลและผลงาน สำหรับการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

         และชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท.

             1. ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกาารเลื่อนข้าราชการฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

               2. หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานฯ (ดาวน์โหลดเอกสาร)

               3. แบบฟอร์มประเมินบุคคล (word) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

               4. แบบฟอร์มประเมินผลงาน (word) (ดาวน์โหลดเอกสาร)

        8. การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. 
            8.1 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การกำหนดจำนวนคนขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

            8.2 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
                  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของสำนักงาน ป.ป.ท.

             8.3 ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
                 เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของสำนักงาน ป.ป.ท.


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0468 seconds

Valid CSS! web counter web counter