จัดซื้อ จัดจ้าง
หัวข้อ เมื่อวันที่
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) ของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563 5055
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 16 ตุลาคม 2563 5051
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563 5049
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น,จังหวัดมหาสารคาม,จังหวัดชัยภูมิ,จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563 5047
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดน่าน และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2563 5046
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 ตุลาคม 2563 5044
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) 02 ตุลาคม 2563 5039
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดของ ปปท.เขต 5 จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 01 ตุลาคม 2563 5036
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 ตุลาคม 2563 5034
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 ตุลาคม 2563 5033
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๗ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 กันยายน 2563 5026
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 กันยายน 2563 5025
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ จำนวน ๒ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563 5024
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563 5023
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงาน ปปท. เพต ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563 5022
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน ปปท. เขต ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563 5021
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการหนักงานทำความสะอาด จำนวน ๒ คน ของสำนักงาน ปปท. เขต ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563 5020
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๗ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ ราย ของสำนักงาน ปปท. เขต ๗ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563 5019
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของ ปปท.เขต ๒ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563 5018
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกาพนักงานรักษาความสะอาดของ ปปท..เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563 5017
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกาพนักงานรักษาความปลอดภัยของ ปปท.เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563 5016
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต ๘ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการจริตในภาครัฐ เขต ๘ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563 5014
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต ๘ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563 5013
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กันยายน 2563 5012
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ปปท เขต 3 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563 5011
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ปปท เขต 3 จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2563 5010
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 กันยายน 2563 5007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563 5005
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 25 กันยายน 2563 5004
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๘ ชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2563 5003
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 ราย ของ สำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2563 5002
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นที่ทำการ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563 5001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สายชาร์จโน๊ตบุ๊ค Adapter) จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563 4997
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563 4995
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ปปท. เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563 4994
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 กันยายน 2563 4993
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563 4992
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563 4991
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563 4990
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าพื้นที่อาคารซอฟแวร์ปาร์คเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 กันยายน 2563 4989
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563 4988
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24 กันยายน 2563 4987
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่วางคอยล์ร้อน สำหรับโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4986
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสินทรัพย์และระบบพัสดุ ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 4984
สำนักงาน ปปท. เขต ๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอก จำนวน ๓ เครื่อง ระยะเวลา ๔ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4982
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4981
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4980
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4979
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4978
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4977
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4975
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4974
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4973
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563 4972
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 4971
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสื่อสัญญาณ ISDN ชนิด PRI รองรับระบบ Call Center 1206 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563 4970
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบวงจรโทรศัพท์ ระบบ PRI 1E1 และค่าบำรุงรักษา จำนวน 90 เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563 4969
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 4968
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ของปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 4966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 4965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 4964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของปปท เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 4963
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563 4962
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563 4960
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 21 กันยายน 2563 4958
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายสแตนเลส "อาคารธำรงธรรม" พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 21 กันยายน 2563 4957
สำนักงาน ปปท. เขต 5 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 18 กันยายน 2563 4956
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 17 กันยายน 2563 4954
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 17 กันยายน 2563 4953
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง 17 กันยายน 2563 4952
สำนักงาน ปปท. เขต 5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 17 กันยายน 2563 4951
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ 17 กันยายน 2563 4950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมระบบแผงวงจรควบคุมความเย็นเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563 4948
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563 4945
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดข่าว (New Clip) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563 4944
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563 4943
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563 4942
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ(รถตู้) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563 4941
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปกผ้าไหมพร้อมพิมพ์ประกาศนรยบัตร หลักสูตร "วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่ 1 " รุ่นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563 4940
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 กันยายน 2563 4939
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563 4936
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือประกอบหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563 4935
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563 4934
ประกาศสำนักงาน ป.ท.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563 4933
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 ราย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 15 กันยายน 2563 4931
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 15 กันยายน 2563 4930
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563 4928
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับเพื่อเผยแพร่หลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563 4927
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 กันยายน 2563 4926
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนผ้าเบรครถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6065 นนทบุรี พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563 4925
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2563 4924
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ของสำนักงานป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14 กันยายน 2563 4921
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563 4920
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563 4919
ประกาศ​สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ​การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง​ชลบุรี​ จังหวัด​ชลบุรี​ ด้วย​วิธี​ประกวดราคา​อิ​เล​็​กทรอนิกส์​ (e-bidding)​ 11 กันยายน 2563 4917
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11 กันยายน 2563 4914
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10 กันยายน 2563 4909
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่ั่ง พร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2563 4907
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2563 4906
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2563 4905
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กันยายน 2563 4903
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กันยายน 2563 4902
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กันยายน 2563 4901
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กันยายน 2563 4900
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามแปลภาษาพร้อมอุปกรณ์การฟัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กันยายน 2563 4899
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กันยายน 2563 4898
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 09 กันยายน 2563 4897
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6125 นนทบุรี พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2563 4894
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 10 ราย 08 กันยายน 2563 4893
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. ในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กันยายน 2563 4891
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6053 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2563 4890
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6084 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2563 4889
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน นง-9774 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2563 4888
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน (เพิ่มเติม) จำนวน 2 เรื่อง 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2563 4887
รายงานสำนักงาน ป.ป.ท. กลุ่มงานคลังและพัสดุ ฝ่ายพัสดุฯ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 03 กันยายน 2563 4886
สำนักงาน ปปท. เขต 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2563 4885
สำนักงาน ปปท. เขต 6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ของ ปปท. เขต ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ เครื่อง (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2563 4884
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6083 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2563 4883
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6054 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2563 4882
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6082 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กันยายน 2563 4881
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6074 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กันยายน 2563 4880
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กันยายน 2563 4879
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6065 นนทบุรี รอบระยะ 360,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กันยายน 2563 4878
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6052 นนทบุรี รอบระยะ 230,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กันยายน 2563 4877
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6059 นนทบุรี รอบระยะ 320,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กันยายน 2563 4876
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563 4873
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563 4871
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563 4870
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการปุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563 4869
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น ความยาว 300 เมตร จำนวน 42 ลัง (504 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563 4865
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุใช้ในการอบรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563 4864
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6125 นนทบุรี รอบระยะ 290,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563 4863
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กด 4826 พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563 4862
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563 4860
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดประจวบตีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563 4859
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อหนังสือ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563 4858
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563 4856
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอเกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 4848
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 4847
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอเกสารหลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 4846
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563 4845
สำนักงาน ปปท.เขต 6 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) 20 สิงหาคม 2563 4842
สำนักงาน ปปท.เขต 6 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1) 20 สิงหาคม 2563 4841
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563 4838
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น ความยาว 300 เมตร จำนวน 20 ลัง (240 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563 4836
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รอบระยะ 340,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563 4835
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563 4834
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนักสรเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อคณะกรรมการ ป.ป.ท. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563 4833
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารคดีของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563 4831
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 3 เรื่อง 800 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563 4830
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช็คระยะ 320,000 กม. ตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6069 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563 4826
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 วัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563 4825
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563 4824
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563 4822
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 350,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6050 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563 4820
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่ พร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563 4819
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) 12 สิงหาคม 2563 4817
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563) 12 สิงหาคม 2563 4816
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ ชุด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563 4811
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563 4810
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลชื่อสำนักงาน ปปท. เขต 9 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563 4809
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 วัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563 4808
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563 4807
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 สิงหาคม 2563 4805
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2563 4799
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 สิงหาคม 2563 4795
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 04 สิงหาคม 2563 4792
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดนครพนม และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 สิงหาคม 2563 4791
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 สิงหาคม 2563 4790
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563 4789
ประกาศสำนักงานคณะกรรมารป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาพร้อมอุปกรณ์การฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563 4787
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบูธผ้าจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563 4783
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563 4782
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ โครงการเสริงสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 31 กรกฎาคม 2563 4781
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563 4778
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563 4777
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล จำนวน 1 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563 4776
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563 4769
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563 4768
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6056 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563 4767
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563 4766
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4756
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช็คและซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4755
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4754
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนขาเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4753
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 20 กรกฎาคม 2563 4752
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือเอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและปราปรามการทุจริตในภาครัฐฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4751
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกัน การทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4750
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4749
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4748
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4747
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4746
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น , จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 4745
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง 14 รายการ จำนวน 32 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563 4741
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างทำสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning) 16 กรกฎาคม 2563 4737
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กรกฎาคม 2563 4736
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม คู่มือมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน 25 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563 4735
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ Commuter ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง เลขทะเบียน นง-6081 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน (ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563 4734
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563 4732
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดซักโซฟาและเก้าอี้ จำนวน 37 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563 4731
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพร้อมข้อความ (ป้ายไวนิลและป้ายอะคริลิค จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563 4730
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563 4729
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 13 กรกฎาคม 2563 4727
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสานรปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563 4726
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 4724
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 4722
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารชุดความรู้ทางกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 4721
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถยนต์โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน กม-6080 นนทบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 4720
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช้ารถยนต์ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.ค. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 4719
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการพร้อมข้อความ (ป้ายไวนิลและป้ายอะคริลิค๗ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 4718
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 4717
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้ Commuter ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง เลขทะเบียน นง-6081 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน (วันที่ 8 ก.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563 4716
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563 4715
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563 4714
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท.เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจ้างทำสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning)โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กรกฎาคม 2563 4712
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563 4711
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563 4710
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 450,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563 4709
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กรกฎาคม 2563 4706
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 03 กรกฎาคม 2563 4705
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลุกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กรกฎาคม 2563 4704
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กรกฎาคม 2563 4703
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.25563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) 02 กรกฎาคม 2563 4699
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63) 02 กรกฎาคม 2563 4698
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) 02 กรกฎาคม 2563 4697
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กรกฎาคม 2563 4696
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท.เขต ๒ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กรกฎาคม 2563 4693
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 6067 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กรกฎาคม 2563 4692
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 6057 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กรกฎาคม 2563 4691
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๘ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คระยะ ๒๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือรอบระยะ ๖ เดือน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2563 4690
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2563 4688
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือชุดความรู้รอบด้าน : ความเสี่ยงการทุจริต (ฉบับการ์ตูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2563 4684
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2563 4682
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์Ricoh Aficio SP C231S จำนวน 2 รายการ (2 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2563 4681
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563 4677
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563 4676
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2563 4675
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2563 4674
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำอุปกรณ์แสดงภาพแบบม้วน (Roll up) พร้อมกระเป๋าใส่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2563 4673
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2563 4671
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 8 รายการ (79 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2563 4669
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 สำนักงาน ปปท. เขต 6 19 มิถุนายน 2563 4668
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2563 4664
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2563 4663
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนังกันดิน ค.ส.ล. สำนักงาน ปปท. เขต 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2563 4662
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รอบระยะ 330,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2563 4660
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2563 4659
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะจาะจง 15 มิถุนายน 2563 4658
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน นง-9773 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2563 4657
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 6 เดือน หรือรอบระยะ 280000 กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน กม 6073 นนทบุรี ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2563 4656
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 6 เดือน หรือรอบระยะ 240000 กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน กม 6061 นนทบุรี ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2563 4655
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2563 4654
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 6 เดือน หรือรอบระยะ 140000 กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน กม 6051 นนทบุรี ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2563 4653
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับประกอบสำนวนไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อส่งต่อพนักงานอัยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2563 4650
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2563 4649
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2563 4648
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2563 4647
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมต่อระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2563 4645
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนัการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2563 4644
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และงานเช่ารถรถยนต์โดยสาร (รถตูู้) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิถุนายน 2563 4642
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 6057 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิถุนายน 2563 4641
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ​เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)​ 09 มิถุนายน 2563 4640
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำวนว 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มิถุนายน 2563 4638
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 04 มิถุนายน 2563 4637
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน นง-9774 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิถุนายน 2563 4636
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงป้องกัน : รูปแบบความเสี่ยงเชิงทุจริต 2D Animation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิถุนายน 2563 4635
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2563 4634
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 04 มิถุนายน 2563 4633
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง 7 รายการ จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2563 4631
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายสำเนาเอกสารเพื่อส่งให้พนักงานอัยการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563 4628
ร่าง ประกาศ​สำนักงานคณะกรรมการ​ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์​ (e-bidding)​ 29 พฤษภาคม 2563 4626
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563 4625
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และดรัมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น E250dn จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563 4623
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อดิจิทัล (วีดีโอคลิป) คดีตัวอย่างทุจริตในภาครัฐ เพื่อตีแผ่รูปแบบพฤติการณ์และบทลงโทษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563 4621
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องปันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563 4620
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องปันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์และดรัม) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563 4619
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องปันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563 4618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563 4617
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563 4616
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๗ นนทบุรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563 4615
สำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช็คระยะ ตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๙ นนทบุรี 21 พฤษภาคม 2563 4614
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563 4613
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563 4612
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563 4611
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อใช้เดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,จังหวัดมุกดาหาร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563 4610
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563 4609
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2563 4607
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563 4605
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 180 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563 4604
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน นง-9774 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2563 4602
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยต์ Toyota หมายเลขทะเบียน นง-9773 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2563 4601
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 26 รายการ จำนวน 31 อัน โดยวิธีเฉพาะจง 07 พฤษภาคม 2563 4600
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม.-6062 นนทบุรี รอบระยะ 320,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2563 4599
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม.-6059 นนทบุรี รอบระยะ 310,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2563 4598
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 07 พฤษภาคม 2563 4597
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวางท่อประปาอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤษภาคม 2563 4596
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 พฤษภาคม 2563 4595
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างทำสำเนาเอกสารเพื่อจัดส่งพนักงานอัยการ จำนวน 6,498 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2563 4593
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤษภาคม 2563 4592
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563 4590
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563 4588
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563 4587
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม - 6074 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563 4586
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม - 6056 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563 4585
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2563 4584
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม - 6053 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563 4583
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม - 6072 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563 4582
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม - 6064 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563 4581
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม - 6084 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563 4580
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม - 6054 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563 4579
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563 4577
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563 4576
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563 4575
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษโฟโต้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563 4574
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563 4573
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563 4572
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 340,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6050 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 4570
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563 4569
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563 4568
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักงาน ปปท. เขต7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563 4567
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของสำนักงาน ปปท. เขต7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563 4566
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 1,000 รีม และขนาด F14 จำนวน 10 รีม หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563 4563
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. - มี.ค. 63) 10 เมษายน 2563 4562
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเคเบิลใยแก้วนำแสง สำนักงาน ปปท. เขต 5 ถนน โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เมษายน 2563 4561
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2563 4559
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนชุดแร็คพวงมาลัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม - 6065 นนทบุรี พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2563 4558
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 08 เมษายน 2563 4557
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 08 เมษายน 2563 4556
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2563 4555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 07 เมษายน 2563 4554
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2563 4552
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และดรัม ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC - L2700DW จำนวน 2 รายการ (5 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2563 4551
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2563 4550
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 07 เมษายน 2563 4549
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 07 เมษายน 2563 4548
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 02 เมษายน 2563 4547
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) 03 เมษายน 2563 4543
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าใต้ดิน (ระบบ Underground) สำนักงาน ปปท. เขต 5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2563 4541
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2563 4535
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563) 01 เมษายน 2563 4534
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลภาครัฐ (Data Governance Framework) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มีนาคม 2563 4531
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563 4530
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 27 มีนาคม 2563 4529
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 26 มีนาคม 2563 4528
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563 4527
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563 4525
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องลูกฟูก จำนวน 100 ใบ โดยเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563 4524
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563 4523
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563 4522
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563 4521
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนผ้าเบรครถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม - 6125 นนทบุรี พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563 4520
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม - 6052 นนทบุรี รอบระยะ 210,000 กิโลเมตร พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563 4519
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563 4518
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2563 4517
ร่าง ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบการกำกับดูแลภาครัฐ (Data Governance Framework) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มีนาคม 2563 4516
ร่าง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 20 มีนาคม 2563 4515
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม - 6125 นนทบุรี รอบระยะ 270,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563 4512
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม - 6065 นนทบุรี รอบระยะ 340,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563 4511
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563 4510
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563 4508
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของ ปปท. เขต 6 18 มีนาคม 2563 4507
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างทำสำเนาเอกสารเพื่อจัดส่งพนักงานอัยการ​จำนวน 9,226 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563 4505
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563 4504
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563 4503
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 มีนาคม 2563 4499
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563 4496
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563 4495
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจสำนักงานป.ป.ท. และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563 4494
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือชุดความรู้รอบด้าน : ความเสี่ยงการทุจริต(ฉบับการ์ตูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563 4493
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำเย็น)​จำน​วน​ 2 เครื่อง​ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563 4492
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๘ เส้น พร้อมเปลี่ยนยาง สำหรับรถยนต์ราชการจำนวน ๒ คัน หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๗ นนทบุรี และ กม ๖๐๗๘ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563 4491
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด ระยะเวลา 5 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563 4490
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสำเนาเอกสารเพื่อจัดส่งพนักงานอัยการดำเนินการ จำนวน 15,324 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563 4489
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2563 4488
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563 4487
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ชนะการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2563 4486
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 1,200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มีนาคม 2563 4484
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มีนาคม 2563 4483
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 02 มีนาคม 2563 4481
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มีนาคม 2563 4480
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562) 03 มีนาคม 2563 4479
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2563 4478
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2563 4477
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าาและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2563 4476
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563 4475
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563 4472
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563 4470
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563 4468
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6082 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563 4459
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2563 4458
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 11 กุมภาพันธ์ 2563 4457
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2563 4456
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง 15 รายการ จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2563 4452
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียนกม-6080 นนทบุรี รอบระยะ 200,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กุมภาพันธ์ 2563 4451
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563 4448
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดนครพนม,สกลนคร,มุกดาหาร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563 4446
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563 4445
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกบนระบบเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2563 4444
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 มกราคม 2563 4443
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสกลนคร และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563 4438
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6069 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563 4437
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563 4436
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระหว่างวันที่ 2 -7 ก.พ. 63) 22 มกราคม 2563 4435
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563 4434
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดสายฉีดชระ) จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563 4433
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563 4432
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่แนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563 4430
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6083 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563 4429
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยต์ Toyota หมายเลขทะเบียน นง-9774 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563 4428
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563 4427
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563 4426
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6072 นนทบุรี โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563 4425
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563 4424
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6082 นนทบุรี โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563 4423
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563 4421
ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัมหมึก Fuji Xerox รุ่น P285dw จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2563 4420
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระหว่างวันที่ 20 - 23 มกราคม 2563) 15 มกราคม 2563 4418
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) 15 มกราคม 2563 4417
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 13 มกราคม 2563 4414
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62) 13 มกราคม 2563 4413
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563 4412
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62) สำนักงาน ปปท. เขต 3 10 มกราคม 2563 4411
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลก, พิจิตร, อุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มกราคม 2563 4409
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 1,038 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มกราคม 2563 4408
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 08 มกราคม 2563 4407
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท 08 มกราคม 2563 4406
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มกราคม 2563 4405
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 06 มกราคม 2563 4404
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 06 มกราคม 2563 4403
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2563 4402
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังค์ชั่นแบบเลเซอร์สี Ricoh จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มกราคม 2563 4401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 12 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562 4392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Canon Pixma iP100/110 (สีดำ) จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562 4391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิดอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562 4390
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562 4389
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562 4388
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2562) 20 ธันวาคม 2562 4387
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562 4386
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำตรายาง 20 รายการ จำนวน 26 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562 4384
ประกาศสำนักงานป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังค์ชั่นแบบเลเซอร์สี Ricoh จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 4381
ประกาศสำนักงานป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น , ยโสธร, สกลนคร, เพชรบูรณ์ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 4380
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 4379
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานกคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 12 ธันวาคม 2562 4375
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนัการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และดรัม) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562 4374
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมบำรุง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ TOYOTA HILUX VIGO หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๘ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คตามระยะ ครบรอบตรวจเช็คตามระยะ ๒๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือรอบระยะ ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 4370
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมบำรุง ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ TOYOTA FORTUNER หมายเลขทะเบียน กม ๖๐๗๗ นนทบุรี ครบรอบตรวจเช็คตามระยะ ครบรอบตรวจเช็คตามระยะ ๒๘๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือรอบระยะ ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 4369
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธันวาคม 2562 4357
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธันวาคม 2562 4356
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธันวาคม 2562 4354
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธันวาคม 2562 4353
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชชธานี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ธันวาคม 2562 4352
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6056 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2562 4351
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6054 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2562 4350
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6059 นนทบุรี รอบระยะ 290,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธันวาคม 2562 4347
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดกระบี่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธันวาคม 2562 4346
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธันวาคม 2562 4345
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธันวาคม 2562 4343
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 6057 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ธันวาคม 2562 4340
ประกาศ สำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุม VDO Conference ของสำนักงานป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ธันวาคม 2562 4339
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562 4330
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 6 เดือน หรือรอบระยะ 260,000 กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน กม 6073 นนทบุรี ของสำนักงาน ปปท. เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562 4329
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562 4328
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562 4327
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562) 27 พฤศจิกายน 2562 4325
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6062 นนทบุรี รอบระยะ 310,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562 4324
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดผ่าเบรคหน้า รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูเนอร์ หมายเลขทะเบียน กม 6062 นนทบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562 4323
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562 4321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พฤศจิกายน 2562 4320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดพิษณุโลก,นครสวรรค์,อุทัยธานี,พิจิตร และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562 4319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562 4318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมระบบบริหารงานพัสดุ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562 4317
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6125 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562 4315
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562 4312
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562 4311
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กม 6067 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562 4308
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเปลี่ยนชุดกล่องฟิวล์ใต้คอพวงมาลัยรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6125 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562 4306
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุดรธานี,หนองบัวลำภู และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562 4305
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องพิมพ์ แบบพกพา ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ปปท. 7440-010-0007/591-007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562 4303
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องพิมพ์ แบบพกพา ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ปปท. 7440-010-0007/591-005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562 4302
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6065 รอบระยะ 320,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562 4301
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 420,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562 4300
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6125 รอบระยะ 260,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562 4296
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6052 รอบระยะ 200,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562 4295
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 17 - 23 พ.ย. 62) 14 พฤศจิกายน 2562 4294
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62) 14 พฤศจิกายน 2562 4293
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62) 14 พฤศจิกายน 2562 4292
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 10 - 17 พ.ย. 62) 14 พฤศจิกายน 2562 4290
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562 4289
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13 พฤศจิกายน 2562 4286
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤศจิกายน 2562 4285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6053 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562 4284
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสุโขทัย และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562 4283
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 08 พฤศจิกายน 2562 4279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562 4278
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 28 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พฤศจิกายน 2562 4277
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08 พฤศจิกายน 2562 4276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-๖๐๘๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤศจิกายน 2562 4273
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-๖๐๗๒ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2562 4271
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2562 4270
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 48 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2562 4269
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 01 พฤศจิกายน 2562 4268
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562 4263
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562 4260
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) 30 ตุลาคม 2562 4259
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562 4258
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562 4255
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562 4254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562 4253
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562) 24 ตุลาคม 2562 4252
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง 11 รายการ จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 4250
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 4249
ประกาศ สนง.ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 4247
ประกาศ สนง.ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 4246
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562 4245
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21 ตุลาคม 2562 4243
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ลงแผ่นวัสดุโครงสร้างอลูมิเนียม (ป้ายประชาสัมพันธ์) จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562 4241
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(พร้อมเข้าเล่ม) จำนวน ๑๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562 4238
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562 4237
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) 17 ตุลาคม 2562 4236
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม สีขาว จำนวน ๑,๐๓๘ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562 4234
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 4231
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 4230
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำ ปปท. เขต 5 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 4229
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 4228
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562 4224
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด ระยะเวลา 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562 4223
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2562 4221
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2562 4220
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ตุลาคม 2562 4217
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 07 ตุลาคม 2562 4216
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของ ปปท.เขต 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ตุลาคม 2562 4215
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 04 ตุลาคม 2562 4212
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 03 ตุลาคม 2562 4211
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ตุลาคม 2562 4210
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการของ ปปท. เขต 5 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ตุลาคม 2562 4208
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ปปท. เขต 5 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ตุลาคม 2562 4207
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2562 4206
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ สำนักงาน ปปท.เขต 7 01 ตุลาคม 2562 4204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการ ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562 4203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562 4202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562 4201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562 4200
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ปปท.เขต 3 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4197
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงาน ปปท. เขต 3 จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4196
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นที่ทำการ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4195
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4194
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4193
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสื่อสัญญาณ ISDN ชนิด PRI รองรับระบบ Call Center ๑๒๐๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4192
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสินทรัพย์และระบบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4191
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4189
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 27 กันยายน 2562 4187
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กันยายน 2562 4186
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4184
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดจำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4183
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4182
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยของ ปปท. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4181
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4180
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 กันยายน 2562 4179
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4177
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ปปท. เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4176
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4174
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 2 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562 4173
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562 4172
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 กันยายน 2562 4171
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562 4170
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 กันยายน 2562 4167
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562 4164
ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ปปท. เขต 3 24 กันยายน 2562 4163
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 กันยายน 2562 4162
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4161
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ปปท.เขต 1 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4160
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4159
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4158
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4157
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ของ ปปท. เขต 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4156
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4155
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความความปลอดภัย ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4154
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4153
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 กันยายน 2562 4152
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 4151
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 4150
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 4149
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 4148
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 9 เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 20 กันยายน 2562 4147
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 18 กันยายน 2562 4139
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562 4138
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 18 กันยายน 2562 4137
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์โตโยต้าวีโก้ หมายเลขทะเบียน กม-6080 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562 4136
ประกาศราคากลาง เช่าอาคารที่ทำการสำนักงานของ สำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 กันยายน 2562 4135
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ สำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 กันยายน 2562 4134
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ของ สำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 กันยายน 2562 4133
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 กันยายน 2562 4132
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562 4130
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่วางคอยล์ร้อน สำหรับโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562 4129
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงพื้นฐานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562 4127
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562 4121
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 กันยายน 2562 4120
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4119
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4118
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4117
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 13 กันยายน 2562 4116
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4112
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4111
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4110
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562 4109
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 กันยายน 2562 4104
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 4102
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 4101
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต3 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 4100
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 4099
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 4098
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 กันยายน 2562 4087
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 674 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2562 4086
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2562 4085
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2562 4084
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6084 นนทบุรี โดยวีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2562 4082
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าอาคารสำนักงาน ป.ป.ท. พื้นที่ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 สิงหาคม 2562 4081
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบวงจรโทรศัพท์ ระบบ PRI 1E1 และค่าบำรุงรักษา 90 หมายเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4080
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น ความยาว 300 เมตร จำนวน 50 ลัง (600 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4079
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6054 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4078
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4077
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดข่าว (New Clip) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4076
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4075
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6053 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4074
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน นง-9773 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4073
ปประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน นง-9774 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4072
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562 4067
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6080 นนทบุรี รอบระยะ 190,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562 4066
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562 4065
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ขนาด A5 จำนวน 50 เล่ม และใบรับใบสำคัญ ขนาด A5 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562 4063
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของ ปปท.เขต 2 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562 4061
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562 4057
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562 4056
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ (ด้านความรู้ความเข้าใจ) และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562 4055
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562 4054
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562 4053
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4047
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4046
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6074 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4044
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6072 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4043
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyotaหมายเลขทะเบียน กม-6083 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4042
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6082 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4041
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6056 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4040
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562 4037
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ และจัดพิมพ์แผ่นพับในการประชาสัมพันธ์คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ 15 สิงหาคม 2562 4035
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบ 6 เดือน หรือรอบระยะ 130000 กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน กม 6051 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 4034
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อรวมไอดี รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6080 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2562 4031
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาวันรพี จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2562 4030
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 2 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2562 4029
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปและวัสดุอุปกรณืใช้ในงานพิธี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2562 4023
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 08 สิงหาคม 2562 4022
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 1,000 รีม 08 สิงหาคม 2562 4021
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08 สิงหาคม 2562 4020
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 1 รายการ 02 สิงหาคม 2562 4017
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ปกผ้าไหมพร้อมใบประกาศนียบัตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. “ จำนวน 33 เล่ม 02 สิงหาคม 2562 4016
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 สิงหาคม 2562 4015
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562 4014
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.ศรีษะเกส และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4006
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4005
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4004
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4003
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4002
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4001
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4000
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่งพร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 3999
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กม-6062 นนทบุรี รอบระยะ 300,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562 3995
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กม-6059 นนทบุรี รอบระยะ 280,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562 3994
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562 3993
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 400,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562 3990
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนไต่สวนข้อเท็จจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562 3989
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือและวีดีทัศน์แนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562 3987
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 22 กรกฎาคม 2562 3986
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบรรทุก เพื่อขนย้ายตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562 3984
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการ จ.อุบลราชธานี, จ.ศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562 3983
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการสำนักงาน ปปท. เขต 1 จ.พระนครศรีอยุทธยา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562 3982
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.ศรีสะเกษ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562 3981
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด , จ.บึงกาฬ, จ.นครพนม, จ.มหาสารคาม และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562 3980
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมระบายข้างแบบสำเร็จ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562 3978
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกรอบรูป จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562 3977
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562 3974
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่แกนเจาะสำหรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562 3973
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562 3972
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 กรกฎาคม 2562 3971
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 08 กรกฎาคม 2562 3969
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์บานหลัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2562 3968
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 จุด ระยะเวลา 3 เดือน (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2562 3967
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง 26 รายการ จำนวน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2562 3966
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2562 3965
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.นครปฐม, จ.กาญจนบุรี, กทม. และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2562 3963
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 05 กรกฎาคม 2562 3962
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 03 กรกฎาคม 2562 3961
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ ทะเบียน กม 6069 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2562 3958
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน 5 วัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2562 3957
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 จ.พิษณุโลก และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กรกฎาคม 2562 3956
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Post Stand สำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2562 3954
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่งพร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2562 3953
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 1 - 5 ก.ค. 62 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ) 28 มิถุนายน 2562 3952
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 1 - 5 ก.ค. 62 ณ จังหวัดขอนแก่น , จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา) 28 มิถุนายน 2562 3951
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2562 3948
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิถุนายน 2562 3945
สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กม-6072 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2562 3942
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กม-6056 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2562 3941
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 4 รายการ 25 มิถุนายน 2562 3940
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 3939
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นง-9773 นนทุบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 3938
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นง-9774 นนทุบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 3937
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กม-6084 นนทุบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 3936
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กม-6053 นนทุบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 3935
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของสำนักงาน ป.ป.ท. ระยะ 3 ปี โดยเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2562 3930
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562 3913
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ “ป.ป.ท. เพราะต้นกล้า สร้างป่า รักษาชุมชนฯ โดยเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2562 3912
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 3911
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 3909
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดกาฬสิน, จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 3907
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 3906
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2562 3905
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกผ้าไหมพร้อมพิมพ์ใบประกาศนียบัตรฯ จำนวน 34 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2562 3904
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนผ้าเบรกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6065 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2562 3903
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการสำนักงาน ปปท.เขต 2 จังหวัดชลบุรี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 3899
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2562 3898
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2562 3897
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2562 3896
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดกระบี่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2562 3895
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 960 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2562 3892
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562 3889
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562 3888
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562 3887
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ป.ป.ท. 29 พฤษภาคม 2562 3885
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6125 นนทบุรี รอบระยะ 240,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562 3882
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox และ Ricoh จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562 3881
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 พฤษภาคม 2562 3879
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน กม 6067 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562 3871
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (4-6 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3870
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3869
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3868
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้าใส่เอกสารคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ จำนวน 180 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3867
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตัวอักษรฉากหลังโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3866
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์และดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother Canon Hp และ Fuji Xerox จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3864
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการสำนักงาน ปปท.เขต3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562 3863
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562 3862
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562 3861
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562 3858
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ (backdrop , Pop Up , Roll Up) จำนวน 3 รายการ สำหรับจัดคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 3855
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 3854
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายตราสัญลักษณ์ สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 3853
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 3852
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ฯ โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 3851
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562 3850
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม – 6065 นนทบุรี รอบระยะ 300,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 3848
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 3847
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำมาสคอต สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 2 ตัว พร้อมกระเป๋าใส่ตัวมาสคอต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 3846
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 08 พฤษภาคม 2562 3845
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 3844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 3843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดลำปาง,จังหวัดแม่ฮ่องสอน,จังหวัดเชียงรายและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2562 3838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดลำปาง,จังหวัดแม่ฮ่องสอน,จังหวัดเชียงรายและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤษภาคม 2562 3837
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงาน ป.ป.ท. 02 พฤษภาคม 2562 3835
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊คอัพหลังขวาและหลังซ้าย รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-6080 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤษภาคม 2562 3834
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (1-3 พ.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤษภาคม 2562 3833
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดนครพนม และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562 3831
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสินทรัพย์และระบบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562 3830
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562 3829
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่งพร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562 3827
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) 22 เมษายน 2562 3823
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562 3822
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ของสำนักงาน ปปท. เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 22 เมษายน 2562 3821
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562 3820
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงจุดโทรสารและปลั๊กไฟฟ้า ชั้น 23 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3818
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3817
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3816
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3815
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3814
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดตาก จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3813
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 3811
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 11 เมษายน 2562 3810
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ของสำนักงาน ปปท. เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 10 เมษายน 2562 3809
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 09 เมษายน 2562 3807
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เมษายน 2562 3806
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผนึกกำลังต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05 เมษายน 2562 3805
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05 เมษายน 2562 3804
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6125 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2562 3801
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพหานะ ทะเบียน กม-6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2562 3800
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2562) 04 เมษายน 2562 3799
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม-6080 นนทบุรี รอบระยะ 180,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2562 3798
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม-6062 นนทบุรี รอบระยะ 290,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2562 3797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องสักการะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2562 3796
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 01 เมษายน 2562 3795
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน กม 6057 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2562 3794
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกุญแจโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562 3790
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและล้างระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562 3789
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ และจัดการองค์ความรู้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 3784
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 3783
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562 3780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 33 รายการ 37 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 3779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 3778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 3777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม- 6056 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 3776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม- 6053 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 3775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6072 นนทบุรี โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 3774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6074 นนทบุรี โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 3773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม - 6064 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562 3772
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3767
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมรถยนต์ กม-6059 นนทบุรี 270,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3765
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3764
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3763
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 9 รายการ จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3762
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3761
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562 3759
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6065 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562 3757
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562 3755
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562 3753
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562 3752
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562 3749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (ขาว - ดำ) ขนาด A4 หนา 70 แกรม จำนวน 150 ชุด ชุดละ 135 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562 3748
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2562 3747
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2562 3746
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562 3744
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ รถยนต์และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562 3743
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2562 3742
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย adapter จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2562 3741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อใช้เดินทางไปราชการจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธาณี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2562 3740
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 มีนาคม 2562 3737
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 มีนาคม 2562 3736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มีนาคม 2562 3735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ สำนักงาน ป.ป.ท.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มีนาคม 2562 3734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงาน 10 และ รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มีนาคม 2562 3733
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2562 3731
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 06 มีนาคม 2562 3730
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 05 มีนาคม 2562 3727
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มีนาคม 2562 3724
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 01 มีนาคม 2562 3721
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 01 มีนาคม 2562 3720
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2562 3718
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริารเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2562 3717
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2562 3716
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 3715
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่องซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักงาน ปปท.เขต 7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 3714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 2,000 รีม 21 กุมภาพันธ์ 2562 3713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กม-6082 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 3712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กม-6074 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 3711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กม-6054 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 3710
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์/ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่ประชาชนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2562 3701
ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2562 3700
ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2562 3699
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 พร้อมจัดเอกสาร จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2562 3698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Projector จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2562 3697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2562 3696
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562 3695
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562 3691
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562 3690
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP,Canon,Brother และ Fuji Xerox จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2562 3689
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และพื้นที่ใก้ลเคียง 11 กุมภาพันธ์ 2562 3688
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2562 3687
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2562 3686
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2562 3685
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2562 3684
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กม 6070 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2562 3683
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2562 3682
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2562 3681
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กุมภาพันธ์ 2562 3678
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม – 6065 นนทบุรี รอบระยะ 290,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2562 3677
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมสำหรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3674
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3673
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 55นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3672
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3671
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3670
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนฟิล์มถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6061 นนทบุรี ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3669
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 กุมภาพันธ์ 2562 3668
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2562 3665
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน (วันที่ 6 - 8 ก.พ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2562 3664
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน (วันที่ 31 ม.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2562 3663
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม – 6052 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2562 3662
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม – 6125 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2562 3661
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตราสัญลักษณ์สำนักงาน ป.ป.ท. และป้ายชื่อสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2562 3659
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 210,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงหมายเลขทะเบียน กม 6061 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2562 3658
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2562 3657
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 3656
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 370,000 กิโลเมตร ทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 3655
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 3653
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะหกเหลี่ยมฝาสวิง จำนวน 24 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 3652
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาและควบคุมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2562 3651
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2562 3645
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 3644
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6069 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 3643
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3642
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3641
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fujixerox และ Samsung จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3640
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3639
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3636
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3635
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6125 นนทบุรี รอบระยะ 230,000 กิโลเมตร พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3634
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3633
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถยนต์ทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3632
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 3629
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ กม 6067 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 3628
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 3626
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 3625
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ กม 6049 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 3624
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 มกราคม 2562 3623
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ Toyota หมายยเลขทะเบียน กม-6072 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2562 3622
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่มเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2562 3621
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 มกราคม 2562 3620
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 มกราคม 2562 3619
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562 3618
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 มกราคม 2562 3616
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำปีงปบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2562 3615
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดโครงการฝีกอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร (DPIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2562 3614
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2562 3613
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2562 3612
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มกราคม 2562 3611
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2562 3610
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธันวาคม 2561 3608
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธันวาคม 2561 3607
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox และ Lexmark จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3606
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3605
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3604
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 250,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3603
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 270,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6050 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3602
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส จำนวน 150 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3601
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3598
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6082 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3597
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3595
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3593
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3592
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3591
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3590
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน กม 6057 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561 3589
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Canon 1Pixma ip110 จำนวน 120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2561 3587
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 3584
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2561 3583
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2561 3581
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2561 3580
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ธันวาคม 2561 3577
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ธันวาคม 2561 3576
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2561 3575
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ธันวาคม 2561 3574
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2561 3567
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2561 3566
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ Toyota ทะเบียน นง-6774 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธันวาคม 2561 3562
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธันวาคม 2561 3561
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธันวาคม 2561 3560
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธันวาคม 2561 3556
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธันวาคม 2561 3555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ) ขนาด A4 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561 3554
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน จังหวัดเชียงใหม่ 23 - 28 ธ.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561 3553
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเสนอร่าง พ.ร.บ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561 3552
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน จ.บึงกาฬ 2 - 8 ธ.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561 3551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561 3550
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2561 3547
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2561 3546
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2561 3545
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแสดงหน่วยงานพร้อมโลโก้ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2561 3544
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2561 3543
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 พฤศจิกายน 2561 3542
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 3541
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 3540
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 3539
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2561 3538
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2561 3537
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2561 3536
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2561 3535
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 พฤศจิกายน 2561 3534
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26 พฤศจิกายน 2561 3533
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26 พฤศจิกายน 2561 3532
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2561 3531
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 พฤศจิกายน 2561 3529
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 พฤศจิกายน 2561 3528
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 พฤศจิกายน 2561 3527
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2561 3526
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 พฤศจิกายน 2561 3525
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561 3524
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561 3523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 50 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561 3522
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 พฤศจิกายน 2561 3521
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 พฤศจิกายน 2561 3520
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561 3518
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561 3517
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561 3516
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น ความยาว 300 เมตร จำนวน 50 ลัง (600 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561 3515
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2561 3511
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2561 3510
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3509
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส จำนวน 165 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3508
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3507
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3506
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กม 6070 นนทบุรี ระยะ 220,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3505
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กม 6049 นนทบุรี ระยะ 100,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3504
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3503
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3502
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3501
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3500
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3499
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3498
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3497
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3496
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561 3495
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 2000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561 3493
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561 3492
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561 3491
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ กม-6059 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2561 3490
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ กม-6062 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2561 3489
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 09 พฤศจิกายน 2561 3488
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 2 เครื่อง 09 พฤศจิกายน 2561 3487
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 09 พฤศจิกายน 2561 3486
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 09 พฤศจิกายน 2561 3485
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน 09 พฤศจิกายน 2561 3484
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 09 พฤศจิกายน 2561 3483
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (วันที่ 11-26 ธ.ค.61) 09 พฤศจิกายน 2561 3481
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (วันที่ 12-17 พ.ย.61) 09 พฤศจิกายน 2561 3480
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (วันที่ 19-23 พ.ย.61) 09 พฤศจิกายน 2561 3479
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤศจิกายน 2561 3477
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06 พฤศจิกายน 2561 3474
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2561 3473
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 06 พฤศจิกายน 2561 3472
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี รอบระยะ 270,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2561 3471
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤศจิกายน 2561 3468
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561 3467
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2561 3461
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส จำนวน 110 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2561 3460
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาลิขสิทธิโปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2561 3459
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2561 3458
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2561 3457
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2561 3456
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2561 3455
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2561 3454
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2561 3453
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2561 3450
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2561 3447
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 22 ตุลาคม 2561 3446
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6083 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2561 3442
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้ ฯ จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2561 3441
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม - 6084 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2561 3440
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2561 3437
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2561 3436
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2561 3434
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มประจำ ปปท. เขต 5 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2561 3433
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2561 3432
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ตุลาคม 2561 3429
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 03 ตุลาคม 2561 3428
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03 ตุลาคม 2561 3427
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงาน 02 ตุลาคม 2561 3426
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 02 ตุลาคม 2561 3425
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 02 ตุลาคม 2561 3424
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด 02 ตุลาคม 2561 3423
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 02 ตุลาคม 2561 3422
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณ UBC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ตุลาคม 2561 3421
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ตุลาคม 2561 3420
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ปปท.เขต 3 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3419
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3418
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3417
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3416
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3415
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3414
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3413
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3412
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3411
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3410
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2561 3408
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2561 3407
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ฯ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 กันยายน 2561 3406
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2561 3405
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2561 3404
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24 กันยายน 2561 3403
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 กันยายน 2561 3402
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2561 3401
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2561 3400
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2561 3399
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3398
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3395
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3394
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3393
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๙ 21 กันยายน 2561 3392
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3391
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 กันยายน 2561 3390
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 กันยายน 2561 3389
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3388
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 กันยายน 2561 3387
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กันยายน 2561 3386
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561 3385
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2561 3383
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๙ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2561 3382
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 17 กันยายน 2561 3380
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2561 3379
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3378
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 กันยายน 2561 3377
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3376
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3375
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 250,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6050 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3374
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำรูปเล่มเอกสารผลการศึกษารูปแบบการทุจริต พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3373
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3372
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2561 3371
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อสำนักงาน ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2561 3367
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 9 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 กันยายน 2561 3366
ประกาศผู้สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2561 3365
ประกาศผู้สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2561 3364
ประกาศผู้สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงพื้นฐานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2561 3363
ประกาศผู้สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2561 3362
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 กันยายน 2561 3361
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2561 3357
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นซีดีรูปแบบการทุจริต ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2561 3356
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารรายงานการศึกษารูปแบบการทุจริต จำนวน 50 เล่ม 07 กันยายน 2561 3355
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3352
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3351
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3350
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3349
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 07 กันยายน 2561 3348
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ฯ จำนวน 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3347
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบสื่อสัญญาณ ISDN ชนิด PRI รองรับระบบ Call Center 1206 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3346
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรับเรื่อร้องเรียนและบริการประชาชน 1206 (Multimedia Contacrt Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3345
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3344
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน ป้ายชื่อผู้บริหารพร้อมอุปกรณ์ยึดติด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3343
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสินทรัพย์และระบบพัสดุ ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3342
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือสรุปงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3341
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กันยายน 2561 3337
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05 กันยายน 2561 3336