จัดซื้อ จัดจ้าง
หัวข้อ เมื่อวันที่
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต1 18 มกราคม 2561 2829
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561 2827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 28 รายการ จำนวน 46 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561 2826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือชั้น 2, 14, 28 และ ชั้น 31 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561 2825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561 2824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) ยี่ห้อ RICOH AFCIO SP C231sf จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561 2823
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน ปปท.เขต 1 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มกราคม 2561 2818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก 04 มกราคม 2561 2817
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ รวม 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2561 2816
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดหัวฉีดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6062 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 5 04 มกราคม 2561 2815
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2560 2811
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 คัน 27 ธันวาคม 2560 2810
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2560 2809
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2560 2808
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference 27 ธันวาคม 2560 2807
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2560 2805
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถ 27 ธันวาคม 2560 2804
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปปท. เขต 1 27 ธันวาคม 2560 2803
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2560 2802
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2560 2801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2560 2799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2798
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2796
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2795
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ 120 cc ออโต้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2794
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ จอ Led 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2793
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2792
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนำนักงาน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ปปท. เขต 3 21 ธันวาคม 2560 2786
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ปปท. เขต 3 21 ธันวาคม 2560 2785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6053 นนทบุรี รอบระยะ 170,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ RICOH AFCIO SP C231sf จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2781
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น ความยาว 300 เมตร (1020 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6074 นนทบุรี รอบระยะ 300,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดจานชามสำหรับใช้รับรองการประชุมของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6062 นนทบุรี รอบระยะ 250,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 20 ธันวาคม 2560 2774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยวิธีคัดเลือก 20 ธันวาคม 2560 2772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 18 ธันวาคม 2560 2771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ เจาะได้ 290 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 18 ธันวาคม 2560 2770
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมแอมป์ในตัว (แบบลากจูง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 18 ธันวาคม 2560 2769
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6065 นนทบุรี ของ ปปท.เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2560 2767
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของ ปปท. เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13 ธันวาคม 2560 2765
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของ ปปท. เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ธันวาคม 2560 2764
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของ ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13 ธันวาคม 2560 2763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 1 04 ธันวาคม 2560 2759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฉากกั้นสำนักงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 1 04 ธันวาคม 2560 2758
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 1 04 ธันวาคม 2560 2757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 1 04 ธันวาคม 2560 2756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดจานชามสำหรับใช้รับรองการประชุมของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธันวาคม 2560 2754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6057 นนทบุรี ปปท. เขต 2 30 พฤศจิกายน 2560 2751
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 7 29 พฤศจิกายน 2560 2750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต2 28 พฤศจิกายน 2560 2748
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต2 28 พฤศจิกายน 2560 2747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงานและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 พฤศจิกายน 2560 2745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 พฤศจิกายน 2560 2744
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 7 27 พฤศจิกายน 2560 2743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 7 24 พฤศจิกายน 2560 2742
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560 2741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560 2740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560 2739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560 2738
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวิดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560 2737
ประกาศขอบเขตของงานและราคากลาง โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference สำนักงาน ป.ป.ท. 24 พฤศจิกายน 2560 2736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 7 23 พฤศจิกายน 2560 2735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2560 2734
ประกาศข้อกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤศจิกายน 2560 2733
ประกาศข้อกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง โครงการพัฒนาระบบไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. 23 พฤศจิกายน 2560 2732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้สนาม จำนวน 3 ชุด โดยิวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 20 พฤศจิกายน 2560 2729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว โดยิวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 20 พฤศจิกายน 2560 2728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแปลงไฟฟ้ารถยนต์ (อินเวอร์เตอร์) จำนวน 3 เครื่อง โดยิวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 20 พฤศจิกายน 2560 2727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงาน ปปท.เขต 5 20 พฤศจิกายน 2560 2725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2560 2724
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับใบสำคัญ จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2560 2723
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อหนังสือการฏิบัติงาน เรื่อง ประมวลกฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 30 เล่ม 20 พฤศจิกายน 2560 2722
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 20 พฤศจิกายน 2560 2721
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 พฤศจิกายน 2560 2716
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 2715
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 2714
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 พฤศจิกายน 2560 2713
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2561 การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 2712
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 2711
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อกระดาษถ่านเอกสาร A 4 จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560 2710
ประกาศ ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560 2709
ประกาศ ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6080 นนทบุรี รอบระยะ 150,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560 2708
ประกาศ ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6059 นนทบุรี รอบระยะ 230,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560 2707
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 17 -30 พ.ย. 2560) 15 พฤศจิกายน 2560 2706
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 13-17 ต.ค. 2560) 15 พฤศจิกายน 2560 2705
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 13 -30 พ.ย. 2560) 08 พฤศจิกายน 2560 2703
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 13 -17 พ.ย. 2560) 08 พฤศจิกายน 2560 2702
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 8-10 พ.ย. 2560) 08 พฤศจิกายน 2560 2701
ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤศจิกายน 2560 2699
ประกาศขอบเขตของงานและราคากลาง การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 2 รายการ 06 พฤศจิกายน 2560 2697
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง) 06 พฤศจิกายน 2560 2696
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 5 -11 พ.ย. 2560) 03 พฤศจิกายน 2560 2694
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 1 -3 พ.ย. 2560) 31 ตุลาคม 2560 2691
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 200,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2560 2690
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 210,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ทะเบียน กม 6050 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2560 2689
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 300,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2560 2688
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 24-25 ต.ค. 2560) 31 ตุลาคม 2560 2687
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำ ปปท. เขต 5 จำนวน 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2560 2686
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง ปปท. เขต 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2560 2685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี รอบระยะ 220,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2560 2682
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6054 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2560 2681
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2560 2678
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2560 2675
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการร้องเรียนกล่าวหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2560 2674
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2560 2673
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงาน ปปท. เขต 2 20 ตุลาคม 2560 2670
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ ราย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงาน ปปท. เขต 2 20 ตุลาคม 2560 2669
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ปปท. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน ๒ รายโดยวิธีตกลงราคา 20 ตุลาคม 2560 2668
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงาน ปปท. เขต 2 20 ตุลาคม 2560 2667
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ท. 20 ตุลาคม 2560 2666
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2560 2664
ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 19 ตุลาคม 2560 2663
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการสำนักงาน ปปท. เขต 3 จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 19 ตุลาคม 2560 2662
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ปปท. เขต ๓ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 19 ตุลาคม 2560 2661
ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงาน ปปท. เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 19 ตุลาคม 2560 2660
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงาน ปปท. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2560 2648
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน ปปท. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2560 2641
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ปปท. เขต 2 โดยวิธีเจาะจง 26 กันยายน 2560 2639
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก จ้างเหมาออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม อาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 22 กันยายน 2560 2634
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างเหมาออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม อาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 จำนวน 1 งาน 21 กันยายน 2560 2633
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 กันยายน 2560 2626
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 1 06 กันยายน 2560 2621
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 กันยายน 2560 2618
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 กันยายน 2560 2617
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุญสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 กันยายน 2560 2616
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุญสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 04 กันยายน 2560 2615
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุญสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 04 กันยายน 2560 2614
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2560 2609
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีสอบราคา 29 สิงหาคม 2560 2607
ประกาศ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 1 โดยวิธีสอบราคา 22 สิงหาคม 2560 2599
ประกาศ การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีสอบราคา 22 สิงหาคม 2560 2598
ประกาศ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีสอบราคา 22 สิงหาคม 2560 2597
ประกาศ เช่าอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 5 จำนวน 406 ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เช่าต่อเนื่อง) สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 โดยวิธีตกลงราคา 21 สิงหาคม 2560 2596
ประกาศ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีตกลงราคา สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 โดยวิธีตกลงราคา 21 สิงหาคม 2560 2595
ประกาศ จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ราย โดยวิธีตกลงราคา สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 โดยวิธีตกลงราคา 21 สิงหาคม 2560 2594
ประกาศ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีสอบราคา 17 สิงหาคม 2560 2590
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเพื่อบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 21 เมษายน 2560 2496
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น การจัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 20 เมษายน 2560 2495
ประกาศ จัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 04 เมษายน 2560 2482
ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา 27 มีนาคม 2560 2473
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 27 ตุลาคม 2559 2379
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Bidding) 11 ตุลาคม 2559 2368
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 กันยายน 2559 2363
ประกาศผลสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 21 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21 กันยายน 2559 2350
เอกสารประกวดราคา โครงการเเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน พร้อมคนขับรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 22 มิถุนายน 2559 2269
ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ จำนวน 4 คันพร้อมคนขับรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2559 2248
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ 2 18 พฤษภาคม 2559 2236
ประกาศ เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 17 พฤศจิกายน 2558 1972
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 28 ตุลาคม 2558 1956
ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำโครงการระบบข้อมูลข่าวกรองวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริต 20 ตุลาคม 2558 1948
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 15 ตุลาคม 2558 1943
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 ประเภท (22 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา 15 ตุลาคม 2558 1942
ประกาศ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา 12 ตุลาคม 2558 1930
ประกาศ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา 07 ตุลาคม 2558 1919
ประกาศประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดข้อกำหนดของงาน (TOR) โครงการระบบข้อมูลข่าวกรอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 กันยายน 2558 1912
ประกาศสอบราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา 30 กันยายน 2558 1910
ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2558 1909
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ 100,000 บาท ขึ้นไป) ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 25 กันยายน 2558 1907
ประกาศ ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2558 1881
ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) และราคากลางโครงการจัดซื้อของครุภัณฑ์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ประจำปีงบประมาณ 2558 31 สิงหาคม 2558 1844
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 6 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 สิงหาคม 2558 1789
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานโครงการจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องสมุด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2558 1776
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรังปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 24 กรกฎาคม 2558 1764
ประกาศ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา 15 พฤษภาคม 2558 1690
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 03 เมษายน 2558 1668
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำสำนักงาน ปปท. เขต 1 จำนวน 2 ราย 31 มีนาคม 2558 1661
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 (ครั้งที่ 2) 27 มีนาคม 2558 1660
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 25 มีนาคม 2558 1653
ประกาศร่นกำหนดระยะเวลาเปิดซองใบเสนอราคาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท. เขต 1 (ครั้งที่ 2) 24 มีนาคม 2558 1652
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 16 มีนาคม 2558 1638
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558 11 มีนาคม 2558 1629
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 05 มีนาคม 2558 1618
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 03 มีนาคม 2558 1610
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 26 กุมภาพันธ์ 2558 1602
ประกาศการขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการสอบราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ 20 กุมภาพันธ์ 2558 1586
ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 โดยวิธีสอบราคา 19 กุมภาพันธ์ 2558 1584
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ครั้งที่ 2) 18 กุมภาพันธ์ 2558 1582
ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา 12 กุมภาพันธ์ 2558 1572
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ 09 กุมภาพันธ์ 2558 1557
ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 ประเภท (ครั้งที่ 2) 20 มกราคม 2558 1536
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 ประเภท โดยวิธีสอบราคา 20 มกราคม 2558 1535
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 26 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา 20 มกราคม 2558 1534
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 05 มกราคม 2558 1524

 

Copyright © 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0410 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!