จัดซื้อ จัดจ้าง
หัวข้อ เมื่อวันที่
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง 11 รายการ จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 4250
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 4249
ประกาศ สนง.ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 4247
ประกาศ สนง.ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 4246
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562 4245
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21 ตุลาคม 2562 4243
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ลงแผ่นวัสดุโครงสร้างอลูมิเนียม (ป้ายประชาสัมพันธ์) จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562 4241
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓(พร้อมเข้าเล่ม) จำนวน ๑๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562 4238
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2562 4237
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562) 17 ตุลาคม 2562 4236
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม สีขาว จำนวน ๑,๐๓๘ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2562 4234
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 4231
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 4230
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำ ปปท. เขต 5 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 4229
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2562 4228
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562 4224
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด ระยะเวลา 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562 4223
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2562 4221
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2562 4220
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ตุลาคม 2562 4217
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 07 ตุลาคม 2562 4216
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของ ปปท.เขต 2 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ตุลาคม 2562 4215
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ฝ่ายพัสดุฯ กลุ่มงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ท. 04 ตุลาคม 2562 4212
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 03 ตุลาคม 2562 4211
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ตุลาคม 2562 4210
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการของ ปปท. เขต 5 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ตุลาคม 2562 4208
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ปปท. เขต 5 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ตุลาคม 2562 4207
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02 ตุลาคม 2562 4206
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ สำนักงาน ปปท.เขต 7 01 ตุลาคม 2562 4204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการ ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562 4203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 ราย ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562 4202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562 4201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ตุลาคม 2562 4200
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ปปท.เขต 3 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4197
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงาน ปปท. เขต 3 จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4196
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นที่ทำการ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4195
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4194
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4193
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสื่อสัญญาณ ISDN ชนิด PRI รองรับระบบ Call Center ๑๒๐๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4192
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสินทรัพย์และระบบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4191
ประกาศสำนักงานป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2562 4189
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 27 กันยายน 2562 4187
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กันยายน 2562 4186
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4184
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดจำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4183
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4182
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยของ ปปท. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4181
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4180
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 กันยายน 2562 4179
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4177
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ปปท. เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4176
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กันยายน 2562 4174
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 2 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562 4173
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กันยายน 2562 4172
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 กันยายน 2562 4171
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562 4170
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 กันยายน 2562 4167
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒๕ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562 4164
ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน ปปท. เขต 3 24 กันยายน 2562 4163
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 กันยายน 2562 4162
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4161
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน ปปท.เขต 1 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4160
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4159
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4158
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4157
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ของ ปปท. เขต 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4156
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4155
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความความปลอดภัย ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4154
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ของ ปปท. เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 4153
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 กันยายน 2562 4152
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 4151
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 4150
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 4149
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 4148
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 9 เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 20 กันยายน 2562 4147
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) 18 กันยายน 2562 4139
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กันยายน 2562 4138
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) 18 กันยายน 2562 4137
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์โตโยต้าวีโก้ หมายเลขทะเบียน กม-6080 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562 4136
ประกาศราคากลาง เช่าอาคารที่ทำการสำนักงานของ สำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 กันยายน 2562 4135
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของ สำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 กันยายน 2562 4134
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ของ สำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 กันยายน 2562 4133
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 กันยายน 2562 4132
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562 4130
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่วางคอยล์ร้อน สำหรับโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562 4129
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงพื้นฐานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562 4127
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562 4121
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 กันยายน 2562 4120
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4119
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4118
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4117
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 13 กันยายน 2562 4116
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4112
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4111
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กันยายน 2562 4110
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562 4109
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 กันยายน 2562 4104
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 4102
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 4101
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต3 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 4100
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 4099
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กันยายน 2562 4098
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04 กันยายน 2562 4087
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 674 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2562 4086
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2562 4085
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2562 4084
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6084 นนทบุรี โดยวีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2562 4082
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าอาคารสำนักงาน ป.ป.ท. พื้นที่ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 สิงหาคม 2562 4081
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบวงจรโทรศัพท์ ระบบ PRI 1E1 และค่าบำรุงรักษา 90 หมายเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4080
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น ความยาว 300 เมตร จำนวน 50 ลัง (600 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4079
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6054 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4078
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4077
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดข่าว (New Clip) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4076
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4075
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6053 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4074
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน นง-9773 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4073
ปประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน นง-9774 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562 4072
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562 4067
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม 6080 นนทบุรี รอบระยะ 190,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562 4066
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562 4065
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ขนาด A5 จำนวน 50 เล่ม และใบรับใบสำคัญ ขนาด A5 จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2562 4063
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการของ ปปท.เขต 2 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562 4061
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562 4057
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562 4056
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ (ด้านความรู้ความเข้าใจ) และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562 4055
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานผลการศึกษาความต้องการของเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2562 4054
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562 4053
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4047
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4046
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6074 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4044
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6072 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4043
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyotaหมายเลขทะเบียน กม-6083 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4042
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6082 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4041
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6056 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562 4040
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562 4037
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ และจัดพิมพ์แผ่นพับในการประชาสัมพันธ์คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ 15 สิงหาคม 2562 4035
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบ 6 เดือน หรือรอบระยะ 130000 กิโลเมตร หมายเลขทะเบียน กม 6051 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562 4034
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อรวมไอดี รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6080 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2562 4031
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาวันรพี จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2562 4030
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ครั้งที่ 2 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2562 4029
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปและวัสดุอุปกรณืใช้ในงานพิธี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2562 4023
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 08 สิงหาคม 2562 4022
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 1,000 รีม 08 สิงหาคม 2562 4021
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08 สิงหาคม 2562 4020
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 1 รายการ 02 สิงหาคม 2562 4017
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ปกผ้าไหมพร้อมใบประกาศนียบัตร “วิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. “ จำนวน 33 เล่ม 02 สิงหาคม 2562 4016
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 สิงหาคม 2562 4015
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562 4014
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.ศรีษะเกส และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4006
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.กาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4005
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4004
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4003
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4002
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4001
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการ จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 4000
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่งพร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562 3999
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กม-6062 นนทบุรี รอบระยะ 300,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562 3995
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กม-6059 นนทบุรี รอบระยะ 280,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562 3994
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2562 3993
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 400,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562 3990
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนไต่สวนข้อเท็จจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562 3989
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคู่มือและวีดีทัศน์แนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562 3987
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 22 กรกฎาคม 2562 3986
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบรรทุก เพื่อขนย้ายตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562 3984
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการ จ.อุบลราชธานี, จ.ศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562 3983
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการสำนักงาน ปปท. เขต 1 จ.พระนครศรีอยุทธยา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562 3982
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.ศรีสะเกษ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562 3981
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด , จ.บึงกาฬ, จ.นครพนม, จ.มหาสารคาม และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562 3980
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าคลุมโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมระบายข้างแบบสำเร็จ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562 3978
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกรอบรูป จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562 3977
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562 3974
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่แกนเจาะสำหรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562 3973
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2562 3972
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 กรกฎาคม 2562 3971
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 08 กรกฎาคม 2562 3969
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์บานหลัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2562 3968
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 จุด ระยะเวลา 3 เดือน (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2562 3967
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง 26 รายการ จำนวน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2562 3966
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2562 3965
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไป จ.นครปฐม, จ.กาญจนบุรี, กทม. และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2562 3963
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) 05 กรกฎาคม 2562 3962
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) 03 กรกฎาคม 2562 3961
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ ทะเบียน กม 6069 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2562 3958
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน 5 วัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2562 3957
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 จ.พิษณุโลก และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กรกฎาคม 2562 3956
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Post Stand สำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2562 3954
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่งพร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2562 3953
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 1 - 5 ก.ค. 62 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ) 28 มิถุนายน 2562 3952
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 1 - 5 ก.ค. 62 ณ จังหวัดขอนแก่น , จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา) 28 มิถุนายน 2562 3951
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2562 3948
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิถุนายน 2562 3945
สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กม-6072 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2562 3942
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กม-6056 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2562 3941
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 4 รายการ 25 มิถุนายน 2562 3940
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 3939
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นง-9773 นนทุบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 3938
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นง-9774 นนทุบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 3937
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กม-6084 นนทุบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 3936
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กม-6053 นนทุบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2562 3935
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของสำนักงาน ป.ป.ท. ระยะ 3 ปี โดยเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2562 3930
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562 3913
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ “ป.ป.ท. เพราะต้นกล้า สร้างป่า รักษาชุมชนฯ โดยเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2562 3912
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 3911
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 3909
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดกาฬสิน, จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 3907
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 3906
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2562 3905
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกผ้าไหมพร้อมพิมพ์ใบประกาศนียบัตรฯ จำนวน 34 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2562 3904
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนผ้าเบรกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6065 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มิถุนายน 2562 3903
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการสำนักงาน ปปท.เขต 2 จังหวัดชลบุรี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 3899
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2562 3898
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดนครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2562 3897
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2562 3896
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดกระบี่ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มิถุนายน 2562 3895
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 960 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2562 3892
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562 3889
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562 3888
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562 3887
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ป.ป.ท. 29 พฤษภาคม 2562 3885
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6125 นนทบุรี รอบระยะ 240,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562 3882
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox และ Ricoh จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562 3881
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 พฤษภาคม 2562 3879
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน กม 6067 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562 3871
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (4-6 มิถุนายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3870
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3869
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3868
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้าใส่เอกสารคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ จำนวน 180 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3867
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตัวอักษรฉากหลังโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3866
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์และดรัม สำหรับเครื่องพิมพ์ Brother Canon Hp และ Fuji Xerox จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562 3864
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการสำนักงาน ปปท.เขต3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562 3863
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562 3862
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562 3861
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562 3858
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ (backdrop , Pop Up , Roll Up) จำนวน 3 รายการ สำหรับจัดคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 3855
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต (เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 3854
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายตราสัญลักษณ์ สำนักงาน ป.ป.ท. พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 3853
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 3852
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ฯ โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 3851
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562 3850
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม – 6065 นนทบุรี รอบระยะ 300,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 3848
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 3847
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำมาสคอต สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 2 ตัว พร้อมกระเป๋าใส่ตัวมาสคอต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 3846
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 08 พฤษภาคม 2562 3845
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 3844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอำนาจเจริญและพื้นที่ใกล้เคียงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2562 3843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดลำปาง,จังหวัดแม่ฮ่องสอน,จังหวัดเชียงรายและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2562 3838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดลำปาง,จังหวัดแม่ฮ่องสอน,จังหวัดเชียงรายและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤษภาคม 2562 3837
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงาน ป.ป.ท. 02 พฤษภาคม 2562 3835
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนโช๊คอัพหลังขวาและหลังซ้าย รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-6080 นนทบุรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤษภาคม 2562 3834
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (1-3 พ.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤษภาคม 2562 3833
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดนครพนม และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562 3831
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสินทรัพย์และระบบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562 3830
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562 3829
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่งพร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562 3827
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562) 22 เมษายน 2562 3823
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2562 3822
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ของสำนักงาน ปปท. เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 22 เมษายน 2562 3821
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562 3820
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงจุดโทรสารและปลั๊กไฟฟ้า ชั้น 23 สำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3818
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3817
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3816
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3815
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3814
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดตาก จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562 3813
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562 3811
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 11 เมษายน 2562 3810
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ของสำนักงาน ปปท. เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 10 เมษายน 2562 3809
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 09 เมษายน 2562 3807
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 เมษายน 2562 3806
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผนึกกำลังต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05 เมษายน 2562 3805
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05 เมษายน 2562 3804
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6125 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2562 3801
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพหานะ ทะเบียน กม-6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2562 3800
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2562) 04 เมษายน 2562 3799
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม-6080 นนทบุรี รอบระยะ 180,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2562 3798
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กม-6062 นนทบุรี รอบระยะ 290,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2562 3797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องสักการะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2562 3796
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 01 เมษายน 2562 3795
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน กม 6057 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2562 3794
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมกุญแจโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562 3790
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและล้างระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2562 3789
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ และจัดการองค์ความรู้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 3784
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 3783
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2562 3780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 33 รายการ 37 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 3779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 3778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 3777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม- 6056 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 3776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม- 6053 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562 3775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6072 นนทบุรี โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 3774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6074 นนทบุรี โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 3773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม - 6064 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562 3772
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3767
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมรถยนต์ กม-6059 นนทบุรี 270,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3765
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3764
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3763
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 9 รายการ จำนวน 9 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3762
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 3761
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562 3759
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6065 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562 3757
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562 3755
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562 3753
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2562 3752
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562 3749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (ขาว - ดำ) ขนาด A4 หนา 70 แกรม จำนวน 150 ชุด ชุดละ 135 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มีนาคม 2562 3748
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2562 3747
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2562 3746
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562 3744
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพ รถยนต์และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2562 3743
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2562 3742
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย adapter จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2562 3741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อใช้เดินทางไปราชการจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธาณี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2562 3740
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 มีนาคม 2562 3737
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 มีนาคม 2562 3736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มีนาคม 2562 3735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ สำนักงาน ป.ป.ท.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มีนาคม 2562 3734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงาน 10 และ รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มีนาคม 2562 3733
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มีนาคม 2562 3731
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 06 มีนาคม 2562 3730
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 05 มีนาคม 2562 3727
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มีนาคม 2562 3724
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 01 มีนาคม 2562 3721
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) 01 มีนาคม 2562 3720
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2562 3718
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริารเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมคนขับ (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2562 3717
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2562 3716
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 3715
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่องซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักงาน ปปท.เขต 7โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 3714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 2,000 รีม 21 กุมภาพันธ์ 2562 3713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กม-6082 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 3712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กม-6074 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 3711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กม-6054 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 3710
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์/ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่ประชาชนในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2562 3701
ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2562 3700
ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กุมภาพันธ์ 2562 3699
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 พร้อมจัดเอกสาร จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2562 3698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Projector จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2562 3697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2562 3696
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562 3695
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562 3691
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562 3690
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP,Canon,Brother และ Fuji Xerox จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2562 3689
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และพื้นที่ใก้ลเคียง 11 กุมภาพันธ์ 2562 3688
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2562 3687
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2562 3686
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2562 3685
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2562 3684
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน กม 6070 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2562 3683
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2562 3682
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2562 3681
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กุมภาพันธ์ 2562 3678
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม – 6065 นนทบุรี รอบระยะ 290,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2562 3677
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมสำหรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3674
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3673
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 55นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3672
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3671
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3670
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนฟิล์มถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6061 นนทบุรี ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2562 3669
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 กุมภาพันธ์ 2562 3668
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2562 3665
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน (วันที่ 6 - 8 ก.พ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2562 3664
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน (วันที่ 31 ม.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2562 3663
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม – 6052 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2562 3662
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม – 6125 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2562 3661
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตราสัญลักษณ์สำนักงาน ป.ป.ท. และป้ายชื่อสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2562 3659
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 210,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงหมายเลขทะเบียน กม 6061 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2562 3658
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2562 3657
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 3656
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 370,000 กิโลเมตร ทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 3655
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เดินทางไปราชการจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 3653
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะหกเหลี่ยมฝาสวิง จำนวน 24 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 3652
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับบันทึกเวลาและควบคุมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2562 3651
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2562 3645
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 3644
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6069 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2562 3643
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3642
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3641
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Fujixerox และ Samsung จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3640
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3639
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3636
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3635
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6125 นนทบุรี รอบระยะ 230,000 กิโลเมตร พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3634
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3633
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และซ่อมบำรุง ดูแลรักษารถยนต์ทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2562 3632
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 3629
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ กม 6067 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 3628
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 3626
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 3625
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ กม 6049 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2562 3624
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 มกราคม 2562 3623
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ Toyota หมายยเลขทะเบียน กม-6072 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2562 3622
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่มเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2562 3621
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 มกราคม 2562 3620
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 มกราคม 2562 3619
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562 3618
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 มกราคม 2562 3616
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำปีงปบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2562 3615
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดโครงการฝีกอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร (DPIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2562 3614
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2562 3613
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2562 3612
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มกราคม 2562 3611
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2562 3610
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธันวาคม 2561 3608
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธันวาคม 2561 3607
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox และ Lexmark จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3606
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3605
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3604
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 250,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3603
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 270,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6050 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3602
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส จำนวน 150 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2561 3601
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3598
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ Toyota หมายเลขทะเบียน กม-6082 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3597
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3595
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3593
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3592
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3591
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต8 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2561 3590
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน กม 6057 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561 3589
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Canon 1Pixma ip110 จำนวน 120 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2561 3587
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 3584
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2561 3583
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2561 3581
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2561 3580
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ธันวาคม 2561 3577
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ธันวาคม 2561 3576
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2561 3575
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ธันวาคม 2561 3574
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2561 3567
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2561 3566
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ Toyota ทะเบียน นง-6774 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธันวาคม 2561 3562
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธันวาคม 2561 3561
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ธันวาคม 2561 3560
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธันวาคม 2561 3556
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ธันวาคม 2561 3555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (ขาว-ดำ) ขนาด A4 70 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561 3554
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน จังหวัดเชียงใหม่ 23 - 28 ธ.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561 3553
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเสนอร่าง พ.ร.บ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561 3552
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน จ.บึงกาฬ 2 - 8 ธ.ค. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561 3551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2561 3550
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2561 3547
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2561 3546
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2561 3545
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแสดงหน่วยงานพร้อมโลโก้ สำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2561 3544
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2561 3543
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 พฤศจิกายน 2561 3542
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 3541
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 3540
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2561 3539
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2561 3538
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2561 3537
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2561 3536
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2561 3535
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 พฤศจิกายน 2561 3534
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26 พฤศจิกายน 2561 3533
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 26 พฤศจิกายน 2561 3532
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 26 พฤศจิกายน 2561 3531
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 พฤศจิกายน 2561 3529
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 พฤศจิกายน 2561 3528
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 พฤศจิกายน 2561 3527
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2561 3526
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 พฤศจิกายน 2561 3525
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561 3524
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561 3523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 50 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2561 3522
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โครงการผนึกกำลังสังคมต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 พฤศจิกายน 2561 3521
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โครงการบูรณาการฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 พฤศจิกายน 2561 3520
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561 3518
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561 3517
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561 3516
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น ความยาว 300 เมตร จำนวน 50 ลัง (600 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2561 3515
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2561 3511
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2561 3510
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3509
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส จำนวน 165 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3508
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3507
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3506
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กม 6070 นนทบุรี ระยะ 220,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3505
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน กม 6049 นนทบุรี ระยะ 100,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3504
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3503
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3502
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่งหรือมากกว่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3501
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3500
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3499
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3498
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 8 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3497
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2561 3496
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561 3495
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 2000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561 3493
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561 3492
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2561 3491
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ กม-6059 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2561 3490
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ กม-6062 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2561 3489
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 09 พฤศจิกายน 2561 3488
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 2 เครื่อง 09 พฤศจิกายน 2561 3487
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 09 พฤศจิกายน 2561 3486
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 09 พฤศจิกายน 2561 3485
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน 09 พฤศจิกายน 2561 3484
สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 09 พฤศจิกายน 2561 3483
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (วันที่ 11-26 ธ.ค.61) 09 พฤศจิกายน 2561 3481
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (วันที่ 12-17 พ.ย.61) 09 พฤศจิกายน 2561 3480
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะ (วันที่ 19-23 พ.ย.61) 09 พฤศจิกายน 2561 3479
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤศจิกายน 2561 3477
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 06 พฤศจิกายน 2561 3474
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2561 3473
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 06 พฤศจิกายน 2561 3472
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี รอบระยะ 270,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พฤศจิกายน 2561 3471
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤศจิกายน 2561 3468
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561 3467
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2561 3461
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส จำนวน 110 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2561 3460
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาลิขสิทธิโปรแกรมจัดการสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2561 3459
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2561 3458
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและปรับปรุงห้องแม่ข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ตุลาคม 2561 3457
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2561 3456
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2561 3455
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2561 3454
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2561 3453
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2561 3450
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2561 3447
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 22 ตุลาคม 2561 3446
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6083 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2561 3442
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้ ฯ จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2561 3441
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม - 6084 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2561 3440
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2561 3437
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ตุลาคม 2561 3436
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2561 3434
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มประจำ ปปท. เขต 5 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2561 3433
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ตุลาคม 2561 3432
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ตุลาคม 2561 3429
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 03 ตุลาคม 2561 3428
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03 ตุลาคม 2561 3427
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงาน 02 ตุลาคม 2561 3426
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 02 ตุลาคม 2561 3425
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 02 ตุลาคม 2561 3424
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด 02 ตุลาคม 2561 3423
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 02 ตุลาคม 2561 3422
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณ UBC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ตุลาคม 2561 3421
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ตุลาคม 2561 3420
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ปปท.เขต 3 จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3419
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3418
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3417
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 2 จุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3416
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3415
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3414
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3413
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3412
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3411
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561 3410
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2561 3408
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2561 3407
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ฯ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 กันยายน 2561 3406
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2561 3405
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2561 3404
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24 กันยายน 2561 3403
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 กันยายน 2561 3402
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2561 3401
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2561 3400
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2561 3399
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3398
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3395
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3394
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3393
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๙ 21 กันยายน 2561 3392
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3391
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 กันยายน 2561 3390
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 กันยายน 2561 3389
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2561 3388
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 กันยายน 2561 3387
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กันยายน 2561 3386
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2561 3385
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2561 3383
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๙ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงาน ปปท. เขต ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2561 3382
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 17 กันยายน 2561 3380
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กันยายน 2561 3379
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3378
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 17 กันยายน 2561 3377
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3376
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3375
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 250,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6050 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3374
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำรูปเล่มเอกสารผลการศึกษารูปแบบการทุจริต พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3373
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๓ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าอาคารสำนักงานเพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2561 3372
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2561 3371
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อสำนักงาน ฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2561 3367
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 9 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 กันยายน 2561 3366
ประกาศผู้สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2561 3365
ประกาศผู้สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2561 3364
ประกาศผู้สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงพื้นฐานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2561 3363
ประกาศผู้สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2561 3362
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 กันยายน 2561 3361
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2561 3357
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นซีดีรูปแบบการทุจริต ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2561 3356
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารรายงานการศึกษารูปแบบการทุจริต จำนวน 50 เล่ม 07 กันยายน 2561 3355
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3352
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3351
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3350
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3349
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 07 กันยายน 2561 3348
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ฯ จำนวน 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3347
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบสื่อสัญญาณ ISDN ชนิด PRI รองรับระบบ Call Center 1206 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3346
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรับเรื่อร้องเรียนและบริการประชาชน 1206 (Multimedia Contacrt Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3345
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบัญชีและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3344
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน ป้ายชื่อผู้บริหารพร้อมอุปกรณ์ยึดติด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3343
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสินทรัพย์และระบบพัสดุ ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3342
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือสรุปงานผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กันยายน 2561 3341
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กันยายน 2561 3337
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05 กันยายน 2561 3336
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2561 3335
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 03 กันยายน 2561 3334
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2561 3333
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบวงจรโทรศัพท์ภายใน ระบบPRI 1E1 และค่าบำรุงรักษา จำนวน 90 เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2561 3332
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2561 3331
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 สิงหาคม 2561 3330
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 ราย ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 สิงหาคม 2561 3329
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31 สิงหาคม 2561 3328
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำรูปเล่มรายงานผลการศึกษารูปแบบการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2561 3327
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6061 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2561 3326
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดข่าว (New Clip) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะจาะจง 29 สิงหาคม 2561 3320
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง-9773 นนทบุรี รอบระยะ 150,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2561 3319
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2561 3318
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2561 3317
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2561 3315
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2561 3314
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2561 3312
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 หนา 80 แกรม สีขาว จำนวน 1,500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2561 3311
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2561 3310
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 27 สิงหาคม 2561 3309
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2561 3308
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2561 3307
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24 สิงหาคม 2561 3305
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2561 3304
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2561 3303
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2561 3302
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2561 3301
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2561 3294
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ กม-6080 นนทบุรี รอบระยะ 170,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 3293
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ กม-6062 นนทบุรี รอบระยะ 270,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 3292
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 รายการ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 3291
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 3290
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 3289
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2561 3288
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ปปท.เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2561 3282
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 230,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6073 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2561 3281
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 7 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์รายงานการศึกษารูปแบบการทุจริตเป็นรูปเล่มรวมปกพร้อมแผ่นซีดี สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบการทุจริตของ สำนักงาน ปปท.เขต 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2561 3280
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2561 3279
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 6 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารรายงานผลการศึกษารูปแบบการทุจริตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2561 3278
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM รุ่น SECURIO B32 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2561 3277
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2561 3276
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2561 3275
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารรายงานผลการศึกษารูปแบบการทุจริตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2561 3274
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารรายงานการศึกษารูปแบบการทุจริต จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2561 3273
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2561 3270
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 6 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2561 3269
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 340,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2561 3267
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาจัดทำป้ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 3 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2561 3266
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างทำรายงานผลการศึกษารูปแบบการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2561 3260
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6069 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 สิงหาคม 2561 3259
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารรายงานศึกษารูปแบบการทุจริต จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 สิงหาคม 2561 3258
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2561 3251
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 สิงหาคม 2561 3250
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2561 3245
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักาษารถยนต์ ทะเบียน กม.6082 นนทบุรี ระยะ 220,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะ 26 กรกฎาคม 2561 3244
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักาษารถยนต์ ทะเบียน กม.6053 นนทบุรี ระยะ 190,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะ 26 กรกฎาคม 2561 3243
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักาษารถยนต์ ทะเบียน กม.6084 นนทบุรี ระยะ 190,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะ 26 กรกฎาคม 2561 3242
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและบำรุงรักาษารถยนต์ ทะเบียน กม.6083 นนทบุรี ระยะ 200,000 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะ 26 กรกฎาคม 2561 3241
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2561 3231
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2561 3223
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างแกนนำฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2561 3217
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งพวงมาลา จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2561 3216
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต2 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 3212
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำพวงมาลาดอกไม้สดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 3211
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 3210
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต5 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 3209
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต5 13 กรกฎาคม 2561 3208
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 3207
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 50 ลัง (600 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2561 3203
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต9 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2561 3200
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กรกฎาคม 2561 3199
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กรกฎาคม 2561 3198
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กรกฎาคม 2561 3197
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 กรกฎาคม 2561 3196
ประกาศ ปปท.เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของ ปปท. เขต 5 จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2561 3195
ประกาศ ปปท.เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กรกฎาคม 2561 3194
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (พลาสติกเคลือบบัตร,กระดาษ ก.พ.7) จำนวน 2 รายการ 04 กรกฎาคม 2561 3191
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ 2 คัน ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2-6 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 3190
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ 04 กรกฎาคม 2561 3189
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561 3185
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 27 รายการ จำนวน 49 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561 3184
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6056 นนทบุรี รอบระยะ 260,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561 3183
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561 3182
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561 3181
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2561 3180
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2561 3177
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2561 3176
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 250,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6050 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิถุนายน 2561 3175
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6074 นนทบุรี รอบระยะ 320,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2561 3170
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปไม้ลายหลุยส์พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2561 3169
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2561 3168
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบภาพ 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4 22 มิถุนายน 2561 3167
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (12 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4 22 มิถุนายน 2561 3166
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ 1 คัน เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2561 3165
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2561 3163
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 5,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิถุนายน 2561 3162
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6054 นนทบุรี รอบระยะ 220,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2561 3160
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2561 3159
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต ๙ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561 3157
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต ๙ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อยางสำรอง) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561 3156
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 47 ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิถุนายน 2561 3155
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง 10 รายการ จำนวน 11 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2561 3154
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เช่าห้องประชุมอบรมโครงการหลักสูตรวิชาชีพพนักงาน ป.ป.ท. ชั้นที่1 รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2561 3153
ประกาศ ปปท.เขต 3 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ระยะ 230,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2561 3144
ประกาศ ปปท.เขต 3 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ระยะ 330,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2561 3143
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 3134
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 3133
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2561 3132
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2561 3127
ประกาศ ปปท.เขต5 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2561 3125
ประกาศ ปปท.เขต8 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 30 พฤษภาคม 2561 3124
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบภาพ 40 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2561 3123
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2561 3120
ประกาศ ปปท.เขต5 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2561 3118
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2561 3117
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561) 24 พฤษภาคม 2561 3115
ประกาศ ปปท.เขต2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2561 3112
ประกาศ ปปท. เขต8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2561 3110
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2561 3109
ประกาศ ปปท.เขต 2 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปท.เขต2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีคัดเลือก 21 พฤษภาคม 2561 3106
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561 3102
ประกาศ ปปท.เขต8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561 3101
ประกาศ ปปท.เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2561 3098
ประกาศ ปปท.เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2561 3097
ประกาศ ปปท.เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤษภาคม 2561 3096
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบภาพ 40 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 4) 15 พฤษภาคม 2561 3093
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤษภาคม 2561 3092
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2561 3091
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2561 3090
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2561 3087
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (12 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4 11 พฤษภาคม 2561 3085
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างทำป้ายแสดงหน่วยงานพร้อมโลโก้สำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2561 3084
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2561 3083
ประกาศ ปปท.เขต5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2561 3082
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤษภาคม 2561 3079
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2561 3078
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2561 3077
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6072 นนทบุรี (220,000 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤษภาคม 2561 3075
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์เพื่อเดินทางไปราชการจังหวัดสิงห์บุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤษภาคม 2561 3074
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 03 พฤษภาคม 2561 3073
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องรายงานขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (12 คัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 4) 03 พฤษภาคม 2561 3072
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายกายร (12 คัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่3) 03 พฤษภาคม 2561 3071
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 03 พฤษภาคม 2561 3070
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤษภาคม 2561 3065
ประกาศ ปปท.เขต 1 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤษภาคม 2561 3064
ประกาศ ปปท.เขต2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 เมษายน 2561 3063
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2561 3061
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2561 3059
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ดรัม,หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2561 3058
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2561 3057
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2561 3056
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดรัม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2561 3053
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนยต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2561 3052
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม – 6065 นนทบุรี พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2561 3051
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม – 6052 นนทบุรี พร้อมค่าบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2561 3050
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2561 3048
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงาน ป.ป.ท. จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2561 3047
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2561 3046
ประกาศ ปปท.เขต3 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2561 3043
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน กม 6050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561 3040
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน กม 6081 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561 3039
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561 3038
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เช่าวันที่ 2-5 เม.ย. 61) 11 เมษายน 2561 3037
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2561 3036
ประกาศ ปปท. เขต3 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 17 ถึง 25 เมษายน 2561) 11 เมษายน 2561 3033
ประกาศ ปปท. เขต3 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 17 ถึง 20 เมษายน 2561) คันที่ 2 11 เมษายน 2561 3032
ประกาศ ปปท. เขต3 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 17 ถึง 20 เมษายน 2561) 11 เมษายน 2561 3031
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบภาพ 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 10 เมษายน 2561 3028
ประกาศ ปปท. เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 เมษายน 2561 3027
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อ Harddisk เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 8 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เมษายน 2561 3024
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสาสรปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2561 3023
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2561 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (12 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่3 03 เมษายน 2561 3022
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (12 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่3 03 เมษายน 2561 3020
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสง จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2561 3019
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2561 3018
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 เมษายน 2561 3015
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายกายร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 เมษายน 2561 3014
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์ใบอนุญาตอุปกรณ์เครือข่ายและตรวจจับการบุกรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2561 3012
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2561 3010
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2561 3009
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2561 3008
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง 30 มีนาคม 2561 3007
ประกาศ ปปท.เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปท.เขต2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 มีนาคม 2561 3005
ประกาศ ปปท.เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 มีนาคม 2561 3004
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28 มีนาคม 2561 3002
ประกาศ สำนักงานคระกรรมการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 28 มีนาคม 2561 3001
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบภาพ 40 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 3 27 มีนาคม 2561 3000
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 27 มีนาคม 2561 2999
ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปท.เขต2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2561 2998
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2561 2993
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561 2988
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2561 2987
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบภาพ 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 20 มีนาคม 2561 2985
ประกาศ ปปท. เขต3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 220,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561 2984
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฯ 20 มีนาคม 2561 2983
ประกาศ ปปท. เขต5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ ขนาด 7ที่นั่ง จำนวน 1คัน (ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561 2981
ประกาศ ปปท. เขต5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำถุงผ้าพร้อมข้อความและสกรีนโลโก้ ป.ป.ท.ฯ จำนวน 370 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561 2980
ประกาศ ปปท. เขต5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบโครงการฯ จำนวน 370 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2561 2979
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ปปท.เขต3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2 19 มีนาคม 2561 2977
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2561 2975
ประกาศ ปปท. เขต 5 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 มีนาคม 2561 2974
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชั้น 2 ปปท. เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มีนาคม 2561 2966
ประกาศ ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2561 2965
ประกาศ ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม 2561 2964
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เช่าวันที่ 6-9 มี.ค. 2561) คันที่ 2 12 มีนาคม 2561 2962
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เช่าวันที่ 6-9 มี.ค. 2561) คันที่ 1 12 มีนาคม 2561 2961
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(เช่าวันที่ 21 - 22 ก.พ. 2561) 12 มีนาคม 2561 2960
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 มีนาคม 2561 2959
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2561 2956
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ยี่ห้อ Sharp SB-29s จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อHSM SECURIO B32 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2561 2955
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2561 2954
ประกาศ สำนักงาน ปปท.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2561 2953
ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง 12 รายการ จำนวน 18 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2561 2952
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบภาพ 40 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 มีนาคม 2561 2946
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 08 มีนาคม 2561 2945
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบภาพ 40 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 07 มีนาคม 2561 2942
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มีนาคม 2561 2941
ประกาศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม - 6125 รอบระยะ 200,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 มีนาคม 2561 2940
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 มีนาคม 2561 2938
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ชั้น 2 ปปท.เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มีนาคม 2561 2937
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต1 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 มีนาคม 2561 2936
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าไหมพร้อมกล่องผ้าไหม จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2561 2934
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบภาพ 40 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ (e-bidding) 02 มีนาคม 2561 2933
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษาพร้อมหูฟังและตู้แปลภาษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2561 2932
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นัง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2561 2931
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2561 2930
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2561 2929
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2561 2928
ประกาศ ปปท.เขต 2 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องโทรสาร Toner Brother MFC9140CDN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2561 2927
ประกาศ ปปท.เขต 2 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6076 นนทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2561 2926
ประกาศ ปปท.เขต 5 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2561 2925
ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2561 2919
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 21 - 22 ก.พ. 2561) 20 กุมภาพันธ์ 2561 2914
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล่ามแปลภาษาพร้อมหูฟังและตู้แปลภาษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2561 2913
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร A4 จำนวน 150 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2561 2912
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2561 2911
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบภาพ 40 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 กุมภาพันธ์ 2561 2910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แฟลชไดรฟ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2561 2909
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2561 2908
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2561 2907
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อแผ่นป้ายตราสัญลักษณ์ สำนักงาน ป.ป.ท. (LOGO ป.ป.ท.) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 19 กุมภาพันธ์ 2561 2906
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส จำนวน 64 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2561 2905
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 2561) 19 กุมภาพันธ์ 2561 2904
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ รวม 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) ครั้งที่ 2 15 กุมภาพันธ์ 2561 2895
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กุมภาพันธ์ 2561 2892
ประกาศ ขอบเขตของงาน ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมระบบภาพ 40 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 2891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม- 6074 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2561 2890
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2561 2889
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์และเดินสายโทรศัทพ์ภายในอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2561 2888
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของ ปปท.เขต 1 12 กุมภาพันธ์ 2561 2887
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ รวม 12 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 09 กุมภาพันธ์ 2561 2886
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 09 กุมภาพันธ์ 2561 2885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กุมภาพันธ์ 2561 2882
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสถาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม - 6056 นนทบุรี รอบระยะ 240,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กุมภาพันธ์ 2561 2881
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กุมภาพันธ์ 2561 2880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 5 09 กุมภาพันธ์ 2561 2878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษอเนกประสงค์ A4/80g จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 5 09 กุมภาพันธ์ 2561 2877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 5 09 กุมภาพันธ์ 2561 2876
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคำนวณ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 2 07 กุมภาพันธ์ 2561 2874
ประกาศประชาพิจารณ์ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 5 06 กุมภาพันธ์ 2561 2872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 2 05 กุมภาพันธ์ 2561 2871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 2 05 กุมภาพันธ์ 2561 2867
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2/2561 02 กุมภาพันธ์ 2561 2864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6083 นนทบุรี 01 กุมภาพันธ์ 2561 2863
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6084 นนทบุรี รอบระยะ 170,000 กิโลเมตร 01 กุมภาพันธ์ 2561 2862
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6083 นนทบุรี 01 กุมภาพันธ์ 2561 2861
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 มกราคม 2561 2856
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6067 นนทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 2 26 มกราคม 2561 2853
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2561 2852
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 1 24 มกราคม 2561 2851
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2561 2848
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 2,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2561 2847
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ HSM SECURIO B32 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2561 2846
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 310,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2845
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 210,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6050 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2844
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 29 ม.ค. - ก.พ. 2561) 23 มกราคม 2561 2843
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 210,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2842
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (โลอัพ แบลคดรอปฯ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2841
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 5 เครื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2840
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2839
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์พร้อมจอ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2838
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 16 ชุด พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2837
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2836
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2835
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อโทรทัศน์ จอ LED 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2834
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2833
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 18-22 ธ.ค. 2560) 23 มกราคม 2561 2832
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส จำนวน 85 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561 2831
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต1 18 มกราคม 2561 2829
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561 2827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง 28 รายการ จำนวน 46 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561 2826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือชั้น 2, 14, 28 และ ชั้น 31 จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561 2825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561 2824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) ยี่ห้อ RICOH AFCIO SP C231sf จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2561 2823
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำนักงาน ปปท.เขต 1 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มกราคม 2561 2818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก 04 มกราคม 2561 2817
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ รวม 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มกราคม 2561 2816
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดหัวฉีดรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6062 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 5 04 มกราคม 2561 2815
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2560 2811
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 คัน 27 ธันวาคม 2560 2810
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2560 2809
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2560 2808
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference 27 ธันวาคม 2560 2807
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ธันวาคม 2560 2805
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถ 27 ธันวาคม 2560 2804
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปปท. เขต 1 27 ธันวาคม 2560 2803
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2560 2802
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. จำนวน 5 คัน พร้อมพนักงานขับรถประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2560 2801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2560 2799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2798
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2796
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2795
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ 120 cc ออโต้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2794
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ จอ Led 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2793
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 2 26 ธันวาคม 2560 2792
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนำนักงาน 9 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ปปท. เขต 3 21 ธันวาคม 2560 2786
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ปปท. เขต 3 21 ธันวาคม 2560 2785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6053 นนทบุรี รอบระยะ 170,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ RICOH AFCIO SP C231sf จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2781
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 2 ชั้น ความยาว 300 เมตร (1020 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6074 นนทบุรี รอบระยะ 300,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดจานชามสำหรับใช้รับรองการประชุมของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2560 2775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6062 นนทบุรี รอบระยะ 250,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 20 ธันวาคม 2560 2774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยวิธีคัดเลือก 20 ธันวาคม 2560 2772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 18 ธันวาคม 2560 2771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ เจาะได้ 290 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 18 ธันวาคม 2560 2770
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมแอมป์ในตัว (แบบลากจูง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 18 ธันวาคม 2560 2769
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6065 นนทบุรี ของ ปปท.เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธันวาคม 2560 2767
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของ ปปท. เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13 ธันวาคม 2560 2765
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของ ปปท. เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ธันวาคม 2560 2764
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของ ปปท.เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 13 ธันวาคม 2560 2763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 1 04 ธันวาคม 2560 2759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฉากกั้นสำนักงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 1 04 ธันวาคม 2560 2758
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการตู้เย็น จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 1 04 ธันวาคม 2560 2757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท.เขต 1 04 ธันวาคม 2560 2756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดจานชามสำหรับใช้รับรองการประชุมของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธันวาคม 2560 2754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 6057 นนทบุรี ปปท. เขต 2 30 พฤศจิกายน 2560 2751
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 7 29 พฤศจิกายน 2560 2750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต2 28 พฤศจิกายน 2560 2748
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม 6076 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต2 28 พฤศจิกายน 2560 2747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงานและชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 พฤศจิกายน 2560 2745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28 พฤศจิกายน 2560 2744
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 7 27 พฤศจิกายน 2560 2743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 7 24 พฤศจิกายน 2560 2742
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560 2741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560 2740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560 2739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560 2738
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวิดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2560 2737
ประกาศขอบเขตของงานและราคากลาง โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference สำนักงาน ป.ป.ท. 24 พฤศจิกายน 2560 2736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 7 23 พฤศจิกายน 2560 2735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2560 2734
ประกาศข้อกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 พฤศจิกายน 2560 2733
ประกาศข้อกำหนดขอบเขตของงานและราคากลาง โครงการพัฒนาระบบไต่สวนข้อเท็จจริง สำนักงาน ป.ป.ท. 23 พฤศจิกายน 2560 2732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะ-เก้าอี้สนาม จำนวน 3 ชุด โดยิวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 20 พฤศจิกายน 2560 2729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว โดยิวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 20 พฤศจิกายน 2560 2728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแปลงไฟฟ้ารถยนต์ (อินเวอร์เตอร์) จำนวน 3 เครื่อง โดยิวิธีเฉพาะเจาะจง ปปท. เขต 5 20 พฤศจิกายน 2560 2727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงาน ปปท.เขต 5 20 พฤศจิกายน 2560 2725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2560 2724
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบรับใบสำคัญ จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2560 2723
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อหนังสือการฏิบัติงาน เรื่อง ประมวลกฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 30 เล่ม 20 พฤศจิกายน 2560 2722
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 20 พฤศจิกายน 2560 2721
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 พฤศจิกายน 2560 2716
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2561 การซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 2715
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 2714
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 พฤศจิกายน 2560 2713
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2561 การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 2712
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 2711
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อกระดาษถ่านเอกสาร A 4 จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560 2710
ประกาศ ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560 2709
ประกาศ ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6080 นนทบุรี รอบระยะ 150,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560 2708
ประกาศ ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6059 นนทบุรี รอบระยะ 230,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2560 2707
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 17 -30 พ.ย. 2560) 15 พฤศจิกายน 2560 2706
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 13-17 ต.ค. 2560) 15 พฤศจิกายน 2560 2705
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 13 -30 พ.ย. 2560) 08 พฤศจิกายน 2560 2703
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 13 -17 พ.ย. 2560) 08 พฤศจิกายน 2560 2702
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 8-10 พ.ย. 2560) 08 พฤศจิกายน 2560 2701
ประผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤศจิกายน 2560 2699
ประกาศขอบเขตของงานและราคากลาง การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 2 รายการ 06 พฤศจิกายน 2560 2697
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง) 06 พฤศจิกายน 2560 2696
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 5 -11 พ.ย. 2560) 03 พฤศจิกายน 2560 2694
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 1 -3 พ.ย. 2560) 31 ตุลาคม 2560 2691
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 200,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ทะเบียน กม 6081 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2560 2690
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 210,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ทะเบียน กม 6050 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2560 2689
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบระยะ 300,000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ ทะเบียน กม 6075 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2560 2688
ประกาศ ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เช่าวันที่ 24-25 ต.ค. 2560) 31 ตุลาคม 2560 2687
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำ ปปท. เขต 5 จำนวน 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 30 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2560 2686
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง ปปท. เขต 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2560 2685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6064 นนทบุรี รอบระยะ 220,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2560 2682
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-6054 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2560 2681
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2560 2678
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2560 2675
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการร้องเรียนกล่าวหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2560 2674
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2560 2673
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงาน ปปท. เขต 2 20 ตุลาคม 2560 2670
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ ราย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงาน ปปท. เขต 2 20 ตุลาคม 2560 2669
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงาน ปปท. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน ๒ รายโดยวิธีตกลงราคา 20 ตุลาคม 2560 2668
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงาน ปปท. เขต 2 20 ตุลาคม 2560 2667
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ป.ป.ท. 20 ตุลาคม 2560 2666
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2560 2664
ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 19 ตุลาคม 2560 2663
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการสำนักงาน ปปท. เขต 3 จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 19 ตุลาคม 2560 2662
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ปปท. เขต ๓ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 19 ตุลาคม 2560 2661
ประกาศราคากลาง งานเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงาน ปปท. เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีตกลงราคา 19 ตุลาคม 2560 2660
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงาน ปปท. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2560 2648
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน ปปท. เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2560 2641
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ปปท. เขต 2 โดยวิธีเจาะจง 26 กันยายน 2560 2639
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก จ้างเหมาออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม อาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 22 กันยายน 2560 2634
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก จ้างเหมาออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม อาคารสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 จำนวน 1 งาน 21 กันยายน 2560 2633
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12 กันยายน 2560 2626
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 1 06 กันยายน 2560 2621
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 กันยายน 2560 2618
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 กันยายน 2560 2617
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุญสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 05 กันยายน 2560 2616
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุญสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 04 กันยายน 2560 2615
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุญสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 04 กันยายน 2560 2614
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 สิงหาคม 2560 2609
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีสอบราคา 29 สิงหาคม 2560 2607
ประกาศ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 1 โดยวิธีสอบราคา 22 สิงหาคม 2560 2599
ประกาศ การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีสอบราคา 22 สิงหาคม 2560 2598
ประกาศ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีสอบราคา 22 สิงหาคม 2560 2597
ประกาศ เช่าอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 5 จำนวน 406 ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เช่าต่อเนื่อง) สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 โดยวิธีตกลงราคา 21 สิงหาคม 2560 2596
ประกาศ จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีตกลงราคา สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 โดยวิธีตกลงราคา 21 สิงหาคม 2560 2595
ประกาศ จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 ราย โดยวิธีตกลงราคา สำนักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 โดยวิธีตกลงราคา 21 สิงหาคม 2560 2594
ประกาศ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีสอบราคา 17 สิงหาคม 2560 2590
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเพื่อบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 21 เมษายน 2560 2496
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น การจัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 20 เมษายน 2560 2495
ประกาศ จัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 04 เมษายน 2560 2482
ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา 27 มีนาคม 2560 2473
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 27 ตุลาคม 2559 2379
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Bidding) 11 ตุลาคม 2559 2368
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 กันยายน 2559 2363
ประกาศผลสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 21 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 21 กันยายน 2559 2350
เอกสารประกวดราคา โครงการเเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน พร้อมคนขับรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 22 มิถุนายน 2559 2269
ประกาศ เรื่องประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในราชการ จำนวน 4 คันพร้อมคนขับรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พฤษภาคม 2559 2248
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ครั้งที่ 2 18 พฤษภาคม 2559 2236
ประกาศ เรื่อง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 17 พฤศจิกายน 2558 1972
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 28 ตุลาคม 2558 1956
ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำโครงการระบบข้อมูลข่าวกรองวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริต 20 ตุลาคม 2558 1948
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 15 ตุลาคม 2558 1943
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 ประเภท (22 รายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา 15 ตุลาคม 2558 1942
ประกาศ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลจำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา 12 ตุลาคม 2558 1930
ประกาศ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา 07 ตุลาคม 2558 1919
ประกาศประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดข้อกำหนดของงาน (TOR) โครงการระบบข้อมูลข่าวกรอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 30 กันยายน 2558 1912
ประกาศสอบราคา การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีสอบราคา 30 กันยายน 2558 1910
ประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 กันยายน 2558 1909
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ 100,000 บาท ขึ้นไป) ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 25 กันยายน 2558 1907
ประกาศ ประกวดราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 กันยายน 2558 1881
ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) และราคากลางโครงการจัดซื้อของครุภัณฑ์อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ประจำปีงบประมาณ 2558 31 สิงหาคม 2558 1844
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปท.เขต 6 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 สิงหาคม 2558 1789
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานโครงการจ้างเหมาเพื่อปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องสมุด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงาน ป.ป.ท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 สิงหาคม 2558 1776
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรังปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 24 กรกฎาคม 2558 1764
ประกาศ จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีสอบราคา 15 พฤษภาคม 2558 1690
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 03 เมษายน 2558 1668
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการประจำสำนักงาน ปปท. เขต 1 จำนวน 2 ราย 31 มีนาคม 2558 1661
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 (ครั้งที่ 2) 27 มีนาคม 2558 1660
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 25 มีนาคม 2558 1653
ประกาศร่นกำหนดระยะเวลาเปิดซองใบเสนอราคาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท. เขต 1 (ครั้งที่ 2) 24 มีนาคม 2558 1652
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 16 มีนาคม 2558 1638
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558 11 มีนาคม 2558 1629
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 05 มีนาคม 2558 1618
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 03 มีนาคม 2558 1610
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 26 กุมภาพันธ์ 2558 1602
ประกาศการขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการสอบราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ 20 กุมภาพันธ์ 2558 1586
ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องประชุม 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ของสำนักงาน ปปท.เขต 1 โดยวิธีสอบราคา 19 กุมภาพันธ์ 2558 1584
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ครั้งที่ 2) 18 กุมภาพันธ์ 2558 1582
ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา 12 กุมภาพันธ์ 2558 1572
ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ 09 กุมภาพันธ์ 2558 1557
ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 ประเภท (ครั้งที่ 2) 20 มกราคม 2558 1536
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 ประเภท โดยวิธีสอบราคา 20 มกราคม 2558 1535
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ จำนวน 26 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยวิธีสอบราคา 20 มกราคม 2558 1534
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างทำโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 05 มกราคม 2558 1524

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0720 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!