สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ IAACA สมัยที่ 10
01 กุมภาพันธ์ 2562 72

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

13 กุมภาพันธ์ 2562


ปปท.เขต ๑ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ

09 กุมภาพันธ์ 2562


ปปท.เขต ๙ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

06 กุมภาพันธ์ 2562


สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดเวทีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหาแนวทางยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)

01 กุมภาพันธ์ 2562


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

28 มกราคม 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0290 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!