ประกาศการขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการสอบราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2558 2334

เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการเสนอราคาของผู้มีอาชีพจำหน่ายวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการสอบราคาการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 10/2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากรายละเอียดในลำดับที่ 8-9 ระบุชื่อรายการคลาดเคลื่อน และในลำดับที่ 48 ระบุหน่วยนับคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้จำหน่ายวัสดุดังกล่าวและผู้สนใจโดยทั่วไปเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

รายละเอียด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 6069 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2563


ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2563


ประกาศสำนักงาน ปปท. เขต 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ระหว่างวันที่ 2 -7 ก.พ. 63)

22 มกราคม 2563


ประกาศ สำนักงาน ปปท. เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 มกราคม 2563


ประกาศสำนักงาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ชุดสายฉีดชระ) จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 มกราคม 2563


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0290 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!