ประกาศการขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการสอบราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2558 2245

เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการเสนอราคาของผู้มีอาชีพจำหน่ายวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ สำนักงาน ป.ป.ท.ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการสอบราคาการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 10/2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากรายละเอียดในลำดับที่ 8-9 ระบุชื่อรายการคลาดเคลื่อน และในลำดับที่ 48 ระบุหน่วยนับคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้จำหน่ายวัสดุดังกล่าวและผู้สนใจโดยทั่วไปเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

รายละเอียด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสำนักงาน ปปท.เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12 กันยายน 2562


ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด จำนวน 8 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กันยายน 2562


ประกาศราคากลาง จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.. 2563 จำนวน 10 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กันยายน 2562


ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 25 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 กันยายน 2562


ประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562

13 กันยายน 2562


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0310 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!