ป.ป.ท. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560
22 พฤศจิกายน 2560 1242

สำนักงาน ป.ป.ท.เป็นเจ้าภาพดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ให้แก่ส่วนราชการ รวมจำนวน 223 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 147 หน่วยงาน และจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนายกกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมและรายหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ สำหรับ ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังต่อไปนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

02 มิถุนายน 2561


ป.ป.ท. เผยกลไกปราบปรามการทุจริตได้ผล “คนเชื่อมั่นและตื่นตัว พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริต”

01 มิถุนายน 2561


สำนักงาน ป.ป.ท. ขับเคลื่อนและประสานความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต

31 พฤษภาคม 2561


สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2560

30 พฤษภาคม 2561


รายงานบทวิเคราะห์การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( IMD World Competitiveness Ranking 2018) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดย สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ International Institute for Management Development (IMD)

29 พฤษภาคม 2561


 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0300 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!