สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารประชาสัมพันธ์

2015-03-18 19674

 

 

 1. เอกสารคดีตัวอย่างทุจริตภาครัฐ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 2. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562
   
 3. คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 4. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 5. ทำความรู้จัก พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
 6. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 7. แผ่นพับ คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 8. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 9. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 10. แผ่นพับ คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 11. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 12. คู่มือสำหรับประชาชน
   
 13. ข้อมูลความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   
 14. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
 15. ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) พ.ศ. 2559 - 2562
   
 16. แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.)
   
 17. รายงานการตรวจบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1
   
 18. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 1 - 9
   
 19. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
   
 20. รายงานผลการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินเพิ่ม รอบที่ 1
   
 21. รายงานผลการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 22. การลงนามกฎบัตรการตรวจภายใน
   
 23. รายงานผลการดำเนินงานต้นทุนปี พ.ศ. 2561
   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS! web counter web counter