สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารประชาสัมพันธ์

2015-03-18 16111

 

 

 1. ทำความรู้จัก พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
 2. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 3. แผ่นพับ คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 4. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 5. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 6. แผ่นพับ คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 7. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 8. คู่มือสำหรับประชาชน
   
 9. ข้อมูลความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   
 10. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
 11. ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) พ.ศ. 2559 - 2562
   
 12. แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.)
   
 13. รายงานการตรวจบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1
   
 14. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 1 - 9
   
 15. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
   
 16. รายงานผลการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินเพิ่ม รอบที่ 1
   
 17. รายงานผลการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 18. การลงนามกฎบัตรการตรวจภายใน
   
 19. รายงานผลการดำเนินงานต้นทุนปี พ.ศ. 2561
   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0270 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!