สื่อเอกสารเผยแพร่


เอกสารประชาสัมพันธ์

2015-03-18 22524

 

 

 1. บทบาทภารกิจสำนักงาน ป.ป.ท. พ.ศ.2563
   
 2. รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตฉบับการ์ตูน พ.ศ.2563
   
 3. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
 4. เอกสารคดีตัวอย่างทุจริตภาครัฐ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   
 5. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี 2562
   
 6. คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 7. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 8. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2562
   
 9. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องมาตรการคุ้มครองพยานเบื้องต้น
   
 10. ทำความรู้จัก พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
 11. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 12. แผ่นพับ คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 13. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2561
   
 14. แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 15. แผ่นพับ คู่มือประชาชน สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 16. โปสเตอร์สำนักงาน ป.ป.ท. ปี 2560
   
 17. คู่มือสำหรับประชาชน
   
 18. ข้อมูลความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   
 19. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   
 20. ยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) พ.ศ. 2559 - 2562
   
 21. แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559 - 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.)
   
 22. รายงานการตรวจบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1
   
 23. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 1 - 9
   
 24. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
   
 25. รายงานผลการตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินเพิ่ม รอบที่ 1
   
 26. รายงานผลการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   
 27. การลงนามกฎบัตรการตรวจภายใน
   
 28. รายงานผลการดำเนินงานต้นทุนปี พ.ศ. 2561
   
 29. ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0312 seconds

Valid CSS! web counter web counter