การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITA) สำนักงาน ป.ป.ท.


EB1 การเปิดเผยข้อมูล
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB2 การมีส่วนร่วม
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
(2) การปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB3 การจัดซื้อจัดจ้าง
(1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
(2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
(4) การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB4 การดำเนินงานตามภารกิจ
(1) การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(2) การเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
(3) การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB5 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร ผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(1) การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB7 การจัดการเรื่องร้องเรียน
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB8 การรับสินบน
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
(1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
(2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(1) การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB12 มาตรฐานและความเป็นธรรม
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(2) การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

 

Copyright © 2018

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0270 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!