โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Integrity and Transparency Assessment - ITA )
      1.  แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (ส่วนกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
             1.1  บัญชีกลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัด)   
             1.2  บัญชีกลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์การมหาชน)
             1.3  บัญชีกลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (หน่วยงานระดับกรม)

      2.  "หนังสือแจ้งปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2559" ยธ 1204/ว 95 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2559


โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (Integrity and Transparency Assessment - ITA )

 1. แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 2. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เล่มที่ 1/ธันวาคม 2557)
 3. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เล่มที่ 1/ธ.ค. 2557 ฉบับปรับปรุง (มีนาคม 2558)
 4. กลุ่มเป้าหมายการประเมิน ITA (สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รวม 657 หน่วยงาน
 5. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ 1204/1424 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
 6. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ยธ 1204/ว 1578 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การประสานงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 7. แบบฟอร์ม ITA
 8. แบบฟอร์ม ITA 001-003
 9. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ยธ 1204/ว 1737 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เรื่องการจัดส่งข้อมูลบุคลากรและข้อมูลผู้รับบริการเพื่อประเมิน ITA
 10. ปฏิทินกรอบระยะเวลาการประเมิน ITA
 11. แนวทางการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและผู้รับบริการ (Internal/External) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 12. หน้งสือแจ้งรายชื่อหน่วยรับประเมินระดับจังหวัดตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
       12.1  หนังสือถึงปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       12.2  หนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย   
       12.3  หนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
       12.4  หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
       12.5  หนังสือแจ้งข้อมูลหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด ที่ ยธ 1204/491 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558

    13. การประชุมชี้แจง ITA 76 จังหวัด ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558
               13.1  กำหนดการ Conference 25 มีนาคม 2558
               13.2  หนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย 25 มีนาคม 2558
               13.3  หนังสือเชิญ กพร. 25 มีนาคม 2558

    14. การประชุม แบบ Evidence-based : ITA 76 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร
               14.1  กำหนดการ Conferrence วันที่ 17 มิ.ย. 2558
               14.2  หนังสือถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
               14.3  หนังสือถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
               14.4  สำเนาหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด
               14.5  สำเนาหนังสือถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
               14.6  สำเนาหนังสือ จาก มท. ถึงเลขาธิการ ป.ป.ท. ขอเลื่อนการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ เป็นวันที่ 18 มิ.ย. 2558

    15. หนังสือด่วนที่ ยธ 1204/ว 999 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ประสานความร่วมมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

               15.1 หนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 147 กรม
               15.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด
               15.3 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
               15.4 หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 11 กรม
    16. การจัดส่งแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ Evidence-based) ถึงหน่วยงาน 656 หน่วยงาน
    17. แบบสำรวจ Evidence based - ITA
    18. คำอธิบาย แบบ Evidence Based
    19. คำอธิบายเพิ่มเติม แบบ Evidence-Based (ปรับปรุง 8/05/2558)
    20. แจ้งที่อยู่ในการจัดส่ง แบบสำรวจ Evidence-Based
    21. แบบสำรวจ External - ITA
    22. แบบสำรวจ Internal Integrity & Transparency Assessment - ITA
               22.1 สำหรับข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
               22.2 สำหรับข้าราชการทหาร
               22.3 สำหรับข้าราชการตำรวจ
               22.4 สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
    23. คลินิกให้คำปรึกษา ITA
    24. เอกสารคำบรรยายชี้แจงการประเมิน ITA
    25. คำบรรยายชี้แจงข้อคำถาม/ค่าคะแนน แบบ Evidence-based : ITA
          25.1 Power Point (Word)
          25.2 Power Point(PDF
          25.3 บรรยาย ITA  (ปรับปรุง 6/สิงหาคม/58)
    26. ประมวลคำถาม-คำตอบ ITA
          26.1  ค่าคะแนน แบบสำรวจ Evidence-based 
          26.2  ค่านำหนักแต่ละดัชนีการประเมิน ITA

    27. ประมวลภาพการลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูล ITA

 

1.  ช่องทางการติดต่อประสานงาน ITA
     สำนักคุ้มครองและป้องกัน สำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงยุติธรรม
     อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 31 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

     ผู้ประสานงาน

 • นางรมณี กลั่นบิดา                    ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองและป้องกัน
 • นางฉวีวรรณ นิลวงศ์                  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ (08 5485 7627)
 • นางสาวอรณิช สุขบาล               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 • พันตรีหญิงนิมมาน์ แก่นกำจร       นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

     หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 502 - 6670 ต่อ 1401, 1406, 1412

     Website สำนักงาน ป.ป.ท. www.pacc.go.th จัดส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ita2015@pacc.go.th

2.  ที่ปรึกษาโครงการ (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ)
    
ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา  08 1826 3932
     รศ.พ.ต.อ. วรธัช วิชชุวาณิชย์          06 1156 4951
     ID LINE : ITA 2558
     Website : www.pacc.go.th
     Facebook : www.facebook.com/ita2558

3.  ที่อยู่ สำนักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
    
457/33 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
     โทรศัพท์ 0 2412 3284
     โทรสาร  0 2864 9328

 

 

 

 

 

Copyright © 2015

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Page rendered in 0.0260 seconds

E-Mail : webmaster@pacc.go.th Valid CSS!